Солидно място на Русе бе отделено в последния парламентарен контрол. Изненадващо това стана след въпрос към служебния министър на образованието и науката Сашо Пенов от депутат от Монтана - избраната с бюлетината на БСП Ирена Анастасова, която поиска изясняване на ситуацията в ОУ „Иван Вазов“. Турбуленциите там периодично предизвикват публично внимание, а директорът Теодора Йорданова има, евфимистично казано, доста сложни отношения с Регионалното управление на образованието. 
Ето какво прозвуча от парламентарната трибуна.
„До мен, в качеството ми на народен представител, постъпи сигнал за сериозни нарушения на трудовото законодателство от страна на директора на ОУ „Иван Вазов“ - Русе Теодора Йорданова. Това не е за първи път. 
За сериозни нарушения на законодателството и за упражняване на психически тормоз и учители от училището бях сезирана 
в качеството и на председател на Комисията по образование и наука в 47-ото Народно събрание. Информирана съм, че МОН и РУО-Русе са извършвали проверки в училището на множество сигнали. На г-жа Йорданова са налагани дисциплинарни наказания, които са оспорвани от нея по съдебен ред, като по-голямата част от тях окончателно са потвърдени от съда, а за останалите предстои произнасянето на съда. 
Г-н министър, случаят, за който става дума в сигнала, за пореден път илюстрира методите на работа на директора на училището, въпреки направените проверки от МОН и РУО. Моля за Вашия отговор на въпроса: като министър на образованието и науката, смятате ли, че в училището е създадена спокойна обстановка за работа и че е нормално и редно директор, който многократно е наказван с предупреждение за уволенние да продължава да бъде директор, който наистина компетентно и безпристрастно да изпълнява служебните си задължения?“, гласеше въпросът на Ирена Анастасова.
„Правото да определя дисциплинарно наказание принадлежи на субекта на дисциплинарна власт, който в конкретния случай е началникът на Регионално управление на образованието в Русе. Министърът на образованието и науката няма дисциплинарни правомощия спрямо директорите на общинските училища, а намесата му спрямо началниците на регионалните управления на образованието, съответно и в Русе, би означавала изземване на компетентност. 
В МОН е постъпил сигнал от физическо лице, което поддържа твърдение за нарушение на трудовото законодателство в основното училище
На основание чл. 112 от Административно-процесуалния кодекс, същият е препратен до Дирекция „Инспекция по труда“ в град Русе. 
Въз основа на сигнали, получени в МОН от друго лице, което не е в трудово-правни отношения с училището, със заповед от 25 февруари 2022 година, министърът на образованието и науката е разпоредил проверка от експерти на МОН на дейностите на директора на училище „Иван Вазов“ през месец март 2022 година. В хода на проверката, във връзка с установено напрежение във взаимоотношенията в училищния екип, е проучено мнението на педагогическите специалисти от училището за някои аспекти от микроклимата в него.
В проучването са участвали 87,86% от тях. 
В резултат на проучването е установено
че делът на педагогическите специалисти, според които има обсъждане при вземането на решения, свързани с превеждането на финансови ресурси, е 81,4%. Мнението на 83,82% е, че в училището има ясни критерии за разпределяне на ресурсите, свързани с материално-техническата база. Становището, че на работното им място има утвърдена атмосфера на сътрудничество и подкрепа от ръководството, както и удовлетвореност от организацията на работа, споделят 86,05%. Стилът на общуване на директора с учителите се оценява като подкрепящ и разбиращ от 86,5%. Според 93,02% от тях, правата на работното им място се спазват. Удовлетворени от начина на решаване на възникнали конфликти са 32,56%, а неудовлетворени - 46,51 %. В тази връзка част от учителите споделят, че са подложени на стрес от трима учители, от неспирни проверки на Регионалното управление на образованието в Русе, че споровете се изнасят в обществото и се уронва авторитетът на институцията. 
Министерството на образованието и науката, в рамките на своите правомощия, предприе 
действия за подобряване на климата в училището
и продължава да съдейства за създаване на спокойна обстановка за работа. На началника на Регионалното управление, непосредствено след проверката, са дадени указания за предприемане на следните действия: 
- да издаде заповед за задължителни предписания до директора на училището, свързани с подобряване организацията на работа;
- да изготви план за методическа подкрепа на директора и педагогическите специалисти от училището, с цел преодоляване на конфликтните ситуации и създаване на позитивен организационен климат.
В периода след осъществената проверка до настоящия момент, експерти от отдел „Контролни дейности“ оказват методическа подкрепа на страните с цел синхронизиране на усилията за възстановяване на ефективния диалог и подобряване на организацията на средата. По желание от ваша страна, ще ви предоставя доклада от проверката в писмен вид“, отговори министър Сашо Пенов.
„Уважаеми г-н министър, подобен въпрос зададох и на министър Денков по време на 45-то Народно събрание. Към днешна дата фактите са следните: в периода от месец юли 2019 година до месец юни 2022 година н
а директора на училището Теодора Йорданова са наложени 7 дисциплинарни наказания „предупреждение за уволнение“ 
с посочени заповеди, които не искам да чета, за да пестя време. Първото й дисциплинарно наказание е заличено на основание чл. 197 ал. 1 от Кодекса на труда, а второто, третото и четвъртото са потвърдени от съда с влезли в сила съдебни решения. За петото има висящо съдебно производство, за шестото и седмото няма информация в РУО дали са обжалвани по съдебен ред. 
В мотивите на влезлите в сила съдебни решения са приети за доказани редица констатации, направени от Регионалното управление-Русе при извършвани в училището проверки:
- неизпълнение на трудови задължения на директора на училището, които са вменени както с нормативната уредба, така и в длъжностната характеристика; 
- необезпечаване нормално, организиране и осъществяване на цялостната дейност в училище;
- застрашаване интересите на учениците и на педагогическия персонал;
- липса на самокритично отношение от страна на директора към извършеното, или по-скоро неглижирането му;
- директорът счита, че извършените нарушения не са значими, а обратното - малозначими и дребнави;
- нарушаване на правата на контролните органи на РУО-Русе, поради ограничен достъп до документацията в училището; 
- деклариране от директора пред РУО-Русе на обстоятелства, които не съответстват на действителните и пр.
Считано от 22.05.2020 г. обаче въпросната госпожа - директор на основното училище, е секретар на Общинския координационен съвет на Независимия учителски синдикат
Това е проблемът, който води до факта, че когато началникът на Регионалното управление иска да наложи по-сериозно дисциплинарно наказание от „предупреждение за уволнение“, тя иска съответното разрешение и разбира се - не го получава. Същевременно протоколът, с който се отказва това разрешение, е подписан от председателя Елена Маждракова и от единия от секретарите Цветина Иванова, които са педагогически специалисти в същото училище. Не знам как Ви звучи това, на мен ми звучи абсурдно. Тези трима колеги, за които говорите, че бунят духа в училището и че създават проблеми с тези жалби, вече не са учители там, те са уволнени от въпросната госпожа. Само факта за такова уволнение, защото аз съм била директор и знам колко е трудно да бъде уволнен учител, говори за начина, по който работи тази госпожа. Уверявам Ви, че имам достатъчно основания да се съмнявам в проверките. Разбира се и Вие като министър имате основания да твърдите, че сте ги правили. Такава е реалността“, заяви в репликата си Ирена Анастасова. 
„Искам само да подчертая, че фактът, че този директор е член на ръководен орган на синдикална организация води до това, че той се ползва със специална процесуална защита, която е предвидена в чл. 33 ал. 3 от Кодекса на труда. Това означава, че без съгласието на съответните синдикални органи, очевидно директорът на Дирекция РУО не може да наложи последното по вид дисциплинарно наказание „уволнение“. Дисциплинарните наказания са „забележка“, „предупреждение за уволнение“ и „уволнение“, което е изключително правомощие само на директора на РУО и министърът на образованието не може да му въздейства“, приключи диалога министър Сашо Пенов.