Няма наднормени стойности на специфичните вещества и основни потенциални замърсители около площадката на „Монтюпе“ в периода от юли до октомври, когато дружеството проведе независима измервателна кампания за качеството на въздуха. Направено е автоматично пробонабиране, след което и анализ с мобилен газхроматограф. Измерени са пет от основните замърсители - бензен, толуен, ксилен, крезол, тежки въглеводороди. Изграждането на пункт за собствен мониторинг беше една от мерките от програмата на „Монтюпе“ срещу замърсяването на въздуха. Инвестиционният план на завода за автомобилни части за 2017-2019 година беше приет и съгласуван с екоминистъра и екоинспекцията в Русе още през юли миналата година, а в момента се изпълнява.
Програмата за инвестиции беше представена на шестата конференция на Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околна среда в София. На форума, в който са участвали представители на екоминистерството, регионалните инспекции и екперти, се оказа, че не е имало представители на РИОСВ-Русе. В екоинспекцията обаче нямат информация кога се е провело това представяне. 
От „Монтюпе“ посочиха, че замърсяването на въздуха в Русе е причинено от производствената дейност на много предприятия и заводи в града. Те отбелязаха също, че във връзка с поетия от тях ангажимент за опазване на чистотата на въздуха и инсталацията за мониторинг, ясно се очертава необходимостта от определяне на национални стандарти за качество на въздуха в индустриалните зони.  А иначе една от мерките, които „Монтюпе“ ще предприеме, е да се изградят биофилтри, което трябва да приключи до началото на 2019. Другите подобрения предвиждат изграждане на вентури скрубери за премахване на прахови частици, аспирация на карусели и сърцарни машини, инсталация за гореща полимеризация на пясък. Сред действащите вече нововъведения е системата за непрекъснат мониторинг на специфични показатели, свързани с дейността на завода.