Да се увеличат чувствително еднократните помощи, които общината отпуска за второ дете и близнаци предлагат общинските съветници от групата на МК „БСП за България“. Според тях стимулите трябва да се увеличат понеже до момента твърде малко русенски семейства се възползват от тях, а изразходваните от общинския бюджет средства по това перо са повече от скромни.
По сега действащата уредба помощта за второ дете е 200 лв., а при раждане на близнаци - 400 лв. Предлага се размерът на еднократната помощ да се увеличи съответно на 300 и 400 лева.
Съгласно Наредба 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе средствата се предоставят на родители/осиновители на второ родено дете и близнаци, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството. В бюджета за 2023 г. за тази цел са предвидени 163 500 лв. В действителност на това основание са подпомогнати едва 149 семейства, които са получили общо 25 350 лв.
Посочените данни показват слаб интерес сред родителите за получаване на предвидените в наредбата средства, смятат съветниците. Затова предлагат размерът на еднократната помощ да се увеличи, като заложената обща сума се запази в същия размер.
Групата на социалистите прави едно предложение -да се удвои максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска от целеви фонд „Граждански инициативи“. Тази помощ се отпуска в подкрепа на проекти на граждани за за извършване на дейности по облагородяване на междублоковите пространства на територията на община Русе. Размерът й е до 300 лева, но съветниците предлагат този таван да се удвои и да стане 600 лева.
 Ако през 2021 г. с отпусканите безвъзмездно средства беше възможно жителите от една етажна собственост да си закупят и поставят 2 бр. пейки, то това в момента е невъзможно, онагледяват аргументите си вносителите.
Целта на предложението им е да се повиши обществената ангажираност сред гражданите и стимулирането им с личен труд да облагородяват междублоковите пространства. Това е начинът да ангажираме повече граждани с подобряване на градската среда и нейното опазване, смятат съветниците.