Русенският Административен съд отложи за 19 юни делото срещу новото райониране на Русе. Както „Утро“ писа, решението на Общинския съвет от 21 декември миналата година се обжалва от търговеца на гуми „Диана“.
На заседанието по делото представител на „Диана“ не се яви, а вместо това адвокатът на фирмата изпрати молба на делото да се даде ход в негово отсъствие. Стана ясно, че фирмата оспорва включването на имота й в зона 1, което увеличава съществено местният данък, който трябва да заплаща. 
На този етап съдът все още не се е произнесъл дори по въпроса дали жалбата е допустима или не. Затова поиска от страните писмени доказателства за това кога точно и как е оповестено решението на Общинския съвет и кога и по какъв начин този акт е оспорен от „Диана“.
Според Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе всички негови актове се разгласяват в 7 дневен срок от приемането им чрез официалната му интернет страницата в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация и/или в машинночетим отворен формат; в сградата на Общината в подходящо помещение, където се съхраняват копия от актовете на ОбС от последните 10 години на хартия и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място всеки работен ден или чрез обнародване в „Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон. По същия ред следва да се разгласява и оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет. 
Решението, с което се приемат нови зони за територията на град Русе, е прието на 21 декември 2023 г. и публикувано на сайта на ОбС на 2 януари 2024 г., но като сканиран документ, а не както се изисква от правилника в машинночетим отворен формат. Това се отнася и за всички други решения на ОбС, който по този начин не изпълнява собствения си правилник. Дали това обстоятелство ще се окаже съществено за изхода на делото, предстои да разберем.