Във връзка с постъпилите сигнали за неприятни миризми от „Линамар Лайт Металс“ е извършена извънредна проверка на производствената площадка, но не са регистрирани отклонения в технологичния режим на работа, при които да се отделят интензивно миришещи вещества. При проверката не е установено нерегламентирано изпускане на емисии отпадни газове. Това пише министърът на околната среда и водите Юлиян Попов в отговор на въпроси за тормозещите русенци обгазявания, зададени от депутата Иван Белчев.            

Всички клапи за естествена вентилация, както и димните люкове на Хале 3, в което се произвеждат пясъчните сърца, са затворени и пломбирани с цел недопускане разпространението на интензивно миришещи вещества извън производствената площадка. Планките са двойно подсигурени и няма как да има нерегламентирано отваряне.
Направен е анализ, съпоставящ пиковите стойности на измерваните концентрации на органични вещества с часовия диапазон на подадените сигнали и в по-голямата им част не се открива съответствие. Зависимост между подаваните сигнали и експлоатацията на определено съоръжение - карусел или регенерация, не се установява. Анализът на въздушните течения също не установява съвпадение между работата на „Линамар“ и постъпващите сигнали за миризми.
Тъй като в източните жилищни квартали работи общинската станция за измерване на стандартните замърсители плюс набор от органични вещества, министър Попов не вижда необходимост от поставянето на мобилна инсталация, която да извършва същите замервания. Той уточнява, че „Линамар“ използва диметиламин само в производствена среда и той няма разпространение в района.
Екомонистърът не вижда проблем и в проветряването на халетата чрез отваряне на люкове и врати. Всички димни люкове на Хале 3 са промбирани от РИОСВ Русе още през 2016 г. Транспортните врати на производствените халета са с ограничено използване от фирмата, като разположените западно към Русе са затворени и промбирани, а от останалите 4 броя - по две от северната и южната страна, могат да се използват само по две за транспортни дейности.