Мажоритарният акционер на „Фазан“ - „Стара планина холд“ АД е прехвърлил прага от 90% от броя на гласовете в общото събрание на русенското предприятие, съобщиха от дружеството. Промяната е в резултат на извършеното увеличение на капитала на дружеството, осъществено чрез публично предлагане на акции. Холдингът е използвал 100% от правата си, като е записал и заплатил нови 566 409 броя акции. Така „Стара планина холд“ АД вече притежава 91,75% от капитала на чорапената фабрика, което му позволява да отправи търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери. Ако то бъде одобрено от Комисията за финансов надзор и приключено успешно, холдингът ще може и да отпише „Фазан“ от публичния регистър. Тогава акциите на русенското дружество няма да могат да се търгуват на фондовата борса.
Прехвърлянето на 90% от капитала обаче дава правото да се отправи търгово предложение, но не и задължение, а до този момент „Стара планина холд“ не е заявил намерения да го направи. На 26 май изтича 14-дневният срок, в който предложението може да се направи без отлагане, след тази дата то трябва да бъде предшествано от поне 3-месечно уведомление. 
„Фазан“ е едно от дружествата, сделки с акциите на които на фондовата борса се сключват твърде рядко, а поддържането на публичния статут изисква допълнителни разходи, така че има логика да се върви към отписване от публичния регистър. От друга страна, „Стара планина холд“ няма проблем с публичността. Холдингът контролира още няколко публични дружества - „ХЕС“, „М+С Хидравлик“, „Елхим Искра“, които са сред най-търгуваните на борсата. А в инвестиционната общност на бившия приватизационен фонд има много добра репутация като изключително коректен мажоритар.