Цените на произвежданите от българските предприятия продукти продължават да спадат и във втория месец на 2016 г. През февруари индексът на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността се понижава с 0,4% на месечна и с 4% на годишна база, показват актуалните данни на Националния статистически институт. Измерителят на крайните производствени цени в страната спадна с 0,7% месечно и с 2,9% годишно през януари.
През февруари има намаление на цените в преработващата промишленост с 0,7% на месечна и с 3,4% на годишна база. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ НСИ отчита лек месечен спад от 0,1%, а годишно понижение е от 4,5% на сто. Докато в добивната промишленост цените се покачват спрямо януари с 1,4%, то на годишна база спадът е от 9,8%.
Според използваната от НСИ методология цените на производител се изчисляват с три индекса - за вътрешния пазар, за износ и като общ ценови показател. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията.