Сериозния спад на реализираната от „Фазан“ през 2015 г. продукция ще се ускори двойно през тази година. Това прогнозира русенският производител на чорапени изделия в годишния си доклад за миналата година. 
Според одитирания вече финансов отчет, нетните приходи през 2015 година са в размер на 3,412 хил. лв., което представлява спад от 20,32% в сравнение с 2014 г. Реализирани са продажби на чорапи за 3,281 хил. лв., което е с 883 хил. лева (-21,21%) по-малко в сравнение с 2014 година. Същевременно разходите за дейността през същия период намаляват с 831 хил. лева или 15,90% и възлизат на 4396 хил. лева.
В количествено изражение реализираната продукция намалява от 5,5 на 4,3 млн. чифта чорапи или с близо 22%. Делът на количеството за износ пада от 80,37% на 74,42%. 
От продажбата на чорапени изделия „Фазан“ всъщност е на минус със 122 хил. лева. Дружеството компенсира отрицателния резултат с приходи от продажбата на стоки, материали и услуги и най-вече с постъпленията от наеми (74 хил. лева). Благодарения на тях „Фазан“ завършва 2015 година с минимална печалба в размер на 4 хил. лева.
Тези отрицателни тенденции ще се задълбочат още повече през 2016 година, предвижда мениджмънтът на дружеството. Очакваният спад на продажбите е до 40% в сравнение с 2015 година. През най-силното първо тримесечие на 2016 продажбите ще достигнат 755 хил. лева и този обем няма да бъде постигнат в следващите периоди. Това вероятно ще доведе до отрицателен финансов резултат на предприятието за настоящата година. 
„Фазан“ е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в Русе. След 1944 година предприятието е одържавено, а след приватизирането му през 1997 г. е публично дружество. В момента то е част от групата на „Стара планина холд“ АД, като холдингът притежава 88,07% от акциите на „Фазан“ АД.