Червен, зелен и син са наречени условно трите варианта за трасе на новата магистрала Русе-Велико Търново. При строителството й при различните варианти се предвижда изграждане на тунели, мостове, пътни възли, като се налага реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура и усвояване на различни по размер площи при отделните варианти. Магистралата ще бъде основна транспортна връзка, свързваща предвидения трети мост над река Дунав, който ще бъде втори при Русе, и Велико Търново с прилежащите му главни транспортни коридори и бъдещ участък от магистрала „Хемус“. 
Началото и на трите варианта е именно от предвидения втори мост при Русе
като трасето ще пресича пътя Русе-Силистра. Там е планирано кръгово кръстовище на нивото на второкласния път, което ще осигури връзка с магистралата посредством двулентови еднопосочни връзки. На нивото на автомагистралата пък ще се изгради второ кръгово, а между двете кръстовища директното трасе на магистралата ще навлезе на територията на България от втория мост над Дунава, като ще бъде осигурена и зона за граничен пункт. 
След това трасето ще преминава западно на складова база „Дунарит“, като са спазени изискванията за разстояние на местата за производство и съхранение на взривни вещества до магистрали. Ще се изгради полудетелина на мястото, където трасето пресича общинския път Русе-Николово, като той ще преминава под автомагистралата в пътен подлез. Тъй като магистралата пресича главната жп линия Русе Разпределителна-Каспичан, тя ще преминава под нея в жп подлез. Единствено при синия вариант преминаването е с жп надлез. След това трасето ще продължи в югозападна посока покрай вилни зони, а там, където се пресича пътят Русе-Червена вода, ще има пътен подлез под автомагистралата. 
Пълна детелина е предвидена при червения и зеления вариант на мястото, където магистралата пресича пътя Русе-Варна, като той ще минава над нея с пътен надлез. При синия вариант е планирано изграждането на пътен възел тип „диамант“.
Оттук нататък обаче идват разликите в трите варианта на трасе
При червения вариант трасето продължава в посока юг-югозапад, като преминава източно от Басарбово и пресича река Русенски Лом с мост между Басарбово и Иваново. На следващ етап в проектната разработка е предвидено пътят Басарбово-Иваново и жп линията Русе-Горна Оряховица да преминават под автомагистралата в пътен и жп подлез. Това обаче налага изграждането на големи съоръжения с отвори съответно преди общинския път и след главната жп линия, както и полудетелина при пресичането с третокласния път. 
Трасето продължава в южна посока, където пресича общински път с Иваново, който преминава над магистралата с пътен надлез и пълна детелина. Пътен надлез ще има и на общинския път Мечка-Тръстеник. След това се насочва между селата Горно Абланово и Екзарх Йосиф, пресичайки пътя Горно Абланово-Обретеник в пътен надлез и полудетелина. 
Следва равитие в западна посока, пресичане на река Янтра с голям мост югоизточно от Белцов, пътен подлез на пътя Ценово-Белцов. Трасето преминава между Ценово и Пиперково, пресича се републиканският път Свищов-Бяла в пътен подлез, като тук също е предвидена полудетелина. Поради специфичните теренни особености пътните връзки ще бъдат устроени изцяло северно на републиканския път. След това автомагистралата отново пресича река Янтра с мост. В един от отворите на мостово съоръжение под автомагистралата ще преминава общинският път Босилковци-Бяла и Гара Бяла, а след това ще се насочи към главната жп линия Русе-Горна Оряховица.
Пълна детелина е планирана там, където трасето се пресича с главния път Плевен-Бяла
като той ще премине под автомагистралата в пътен подлез. Трасето се насочва южно от Пейчиново, пресича републиканския път Моравица-Царевец с подлез, като се предвижда и изграждане на полудетелина. След това продължава в начупен хълмист релеф, пресича коритото на река Кощра, а преди Иванча пресича Полски Тръмбеш-Горна Липница с подлез, като е планирана и полудетелина. Връзките ще са от северната страна на второстепенното направление, за да не се засегне коритото на река Елийска, която се пресича с мост. 
Трасето продължава западно от Иванча на около 200 м от регулационните му граници, като тази близост е принудителна, за да се избегне регистрирано свлачище, което обаче не е насочено към магистралата, а към река Елийска. С полудетелина и подлез е решено пресичането на пътя Самоводене-Алеково. Автомагистралата се насочва в южна посока, като преминава западно от Стефан Стамболово, а след това пресича бъдещ участък от „Хемус“ с подлез и детелина. Трасето продължава с постоянно спускане към река Росица, като се пресичат редица напоителни канали, а пътят Павликени-Паскалевец пресича магистралата с надлез. Полудетелина и надлез ще бъдат изградени и на следващия местен път Ресен-Лесичери.  
Магистралата ще премине с надлез при пресичането на жп линията София-Варна, който ще продължи и над река Негованка. Следва преодоляване на редица канали, дълбоки дерета и височини и пресичане на републикански път Павликени-Самоводене. Той обаче е с много криви и лоша видимост и затова трасето ще се изправи, като се предвижда и полудетелина с диагонални връзки. 
Трасето продължава западно от Хотница и пресича дерето на река Бохот, като теренът след дерето е изключително стръмен. Затова е предвидено дерето да се премости с голямо съоръжение. Следва местният път Хотница-Момин сбор, който пресича магистралата с надлез, а след това плавно изкачване през землището на Самоводене и спускане към река Янтра. Магистралата ще пресича пътя Коритна-Велико Търново с надлез и пълна детелина, а връзката към местния път Хотница-Момин сбор ще се реконструира, като ресторантът и хотелът ще се запазят. След това теренът рязко се спуска към дерето на река Янтра, което се пресича с голямо съоръжение. След Янтра теренът става планински с високи върхове и дълбоки дерета, като се преодолява с изкачване и спускане, а на две места се предвиждат тунели. При входа на втория тунел се пресича местният път Керека-Шемшево, като той ще се реконструира, за да премине с надлез над магистралата. В края на спускането се пресича жп линията Русе-Подкова и река Дряновска, като има премостването. 
При пътя Русе-Маказа ще се проектира детелина, а до разклона за Дебелец пътят ще се реконструира и ще премине с надлез. Краят на участъка с дължина 131 км се приема в края на ускорителния шлюз.
При зеления вариант от пресичането на магистралата с пътя Русе-Варна
който ще преминава под нея с пътен надлез, развитието на трасето продължава в южна посока и преминава източно от Красен, западно от Щръклево, а след това между Иваново и Кошов. Пресича пътя Иваново-Две могили, както и жп линията Русе-Горна Оряховица, продължава източно от Тръстеник и пресича пътя Русе-Бяла. След това се насочва в югозападна посока между Екзарх Йосиф и Обретеник, преминавайки през пътя Горно Абланово-Обретеник. Пресичането на общинските пътища става в пътни надлези или подлези, като е предвидено и изграждането на съоръжения тип полудетелини и детелини. Следва пресичане с пътищата Ценово-Обретеник, Ценово-Долна Студена, Свищов-Бяла, Босилковци-Бяла и жп линията Русе-Горна Оряховица. Трасето преминава през пътя Плевен-Бяла и както при червения вариант се насочва южно от Пейчиново. Пресича пътя Полски Тръмбеш-Горна Липница и се насочва югоизточно от Стефан Стамболово, където ще се пресича с бъдещ участък на „Хемус“. Трасето продължава западно от Никюп, като преминава през жп линиите София-Варна и Ресен-Горна Оряховица. След това се насочва източно от Хотница, пресича пътя Керека-Шемшево, жп линията Русе-Подкова, а пътният възел с Русе-Маказа е същият като при червения вариант. Дължината на зеления вариант е с 1 км повече от тази на червения, т.е. 132 км. Мостови съоръжения по трасето на зеления вариант са предвидени при пресичането на реките и при някои общински и републикански пътища. 
Както и при другите два варианта началото на синия е на предвидения за строителство втори мост над река Дунав, като
разликата идва след пресичането на пътя Русе-Варна
Дължината на това трасе обаче е по-къса - 121 км. След пресичането на река Русенски Лом, общинския път на Красен, пътя Басарбово-Иваново, жп линията Русе-Горна Оряховица и общинския път на Иваново, магистралата продължава успоредно на трасето на пътя Русе-Бяла, пресичайки третокласен път на Две могили. Следва развитие в южна посока, пресича се пътят Две могили-Борово, жп линията Русе-Горна Оряховица и общинският път Борово-Баниска. Трасето продължава в югозападна посока, пресичайки пътя Бяла-Попово, като се предвижда пътен възел тип „тромпет“ с продължението на пътя Гара Бяла-Ботевград. Магистралата ще преминава през пътя между селата Раданово и Орловец и ще се движи в близост до десния бряг на река Янтра, а след това ще пресече жп линията Русе-Горна Оряховица, като около Крушето ще премине през бъдещото трасе на „Хемус“. Магистралата ще пресече коритото на река Росица, пътя Поликраище-Янтра, жп линията София-Варна, а след това пътя Русе-Маказа. Следва преминаване на жп линията Ресен-Горна Оряховица Разпределителна, пътя Самоводене-Алеково, стопански път и пътя Пушево-Шемшево. Следващият терен е планински и както при другите два варианта ще има два тунела. Накрая трасето ще премине на юг от жп гара Дебелец и ще пресече пътя Русе-Маказа. И при този вариант на проектна разработка са предвидени надлези и подлези при пресичането на магистралата с общински и републикански пътища, редица мостови съоръжения, както и изграждането на пътни възли тип детелина и полудетелина.  
Проектните трасета на магистралата попадат в областите Русе и Велико Търново и преминават през територията на общините Русе, Иваново, Две могили, Борово, Ценово, Бяла, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Велико Търново. Затова и трите варианта на трасе са изпратени до съответните кметове. В зависимост от проектите се засягат землищата на различни населени места, които ще бъдат уточнени след изработването на подробен устройствен план - парцеларен план за обекта.
Отделните варианти пресичат и защитени зони „Ломовете“, „Река Янтра“, „Река Росица“, „Беленска гора“, „Търновски височини“
по директивите за местообитанията и за птиците, като зеленият вариант пресича и Природен парк „Русенски Лом“.
Както „Утро“ писа, стойността на проекта за новото трасе на пътя от Русе до Велико Търново варира между 450 и 600 млн. евро, като окончателната стойност ще е ясна едва когато приключат всички процедури. Предстои да се направи обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, жители и работещи, за да бъде съгласувано с гражданите бъдещото трасе. След като бъде утвърдено идейното трасе, ще има процедура за въздействие на околната среда, която е изключително важна, обществени обсъждания в рамките на обществената поръчка, подробен устройствен и парцеларен план и ще се пристъпи към процедурите по отчуждаване на земите.