Дупка от 2,3 млн. лв. зее във финансирането на дейност „Чистота“ въпреки очакваното увеличение на приходите от такса битови отпадъци тази година, изчисляват от Общината. След промяна на зоните на територията на град Русе се предвижда приходите за 2024-та да достигнат 14 688 000 лв. Въпреки това общинският бюджет ще трябва да дофинансира тази дейност с 2 319 512 лв.
Заедно със задълженията за отчисления по Закона за управление на отпадъците недостигът достига до 8 687 512 лв. В последните години такива на практика не се правят, тъй като със Закона за държавния бюджет се разрешава на общините средствата да се изразходват за дейности по чистотата и управлението на отпадъци. За тази година сумата е 6 368 500 лева. За 2025 г. прогнозираните отчисления са в размер на 5,97 млн. лв. За следващите две години прогнозата е за намаление на средствата за отчисления, предвид стартиране работата на инсталацията за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци. Както и заради положителната тенденция за увеличаване дела на приетите битови отпадъци в инсталацията за предварително третиране.
Според прогнозите битовите отпадъци в община Русе ще намаляват паралелно с броя на живеещите в общината. Предвижда се отрицателният прираст на населението да бъде -0,6% годишно до 2028 г. А битовите отпадъщи да намалеят от сегашните 51 хил. тона на 49,5 хил. тона.