Русе е сред областите в страната с най-голям дял на загубените заради кризата работни места, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). През 2020 година спадът в броя на наетите е с 5,2% и е двойно по-висок от средния за страната (2,6%). По-тежка е ситуацията единствено в Благоевград (-5,7%) и София област (-5,3%). На другия полюс са областите Силистра и Плевен, където въпреки пандемията и затворените бизнеси се отчита ръст на наетите.
Както „Утро“ писа, през 2020 г. без работа в Русенско останаха 3,6 хил. души от частния сектор. От съкращения се опазиха само обществените сектори на бюджетна издръжка, където дори се отчете символичен ръст в броя на заетите.
В хода на кризата секторите, които продължават да създават нова заетост са изключително във високотехнологичната област и изискващи висока квалификация. Най-много работници са отпаднали от сектора на хотелите и ресторантите, който остава сред най-нископлатените отрасли в страната.
Измененията на пазара на труда се отразяват и на структурата на доходите на домакинствата. В резултат на свиването на заетостта и ръста на безработицата делът на доходите от заплати в общия доход на домакинствата е намалял с над 2 процентни пункта, за сметка на увеличаване на дела на пенсиите с почти 3 пункта, отбелязват икономистите от ИПИ.