Русенският окръжен съд е прекратил делото по молбата за откриване на производство по несъстоятелност на "Спарки" АД от "Уникредит Булбанк". Решението е взето на заседание на 18 април след като са изтекли сроковете, поставени на банката да внесе необходимите за стартиране на процедурата документи. 
Както "Утро" писа, в началото на март "Уникредит Булбанк" внесе искове за несъстоятелност на всички дружества от групата на "Спарки", включително и на предприятието в Русе. Русенското дружество съвсем не беше от големите длъжници, като обслужваше само заем за около 450 хил. лева. То обаче е гарант по много по-сериозни заеми, поети от свързаното дружество "Спарки Елтос" - Ловеч.
От документите по делото се разбира, че подадената от банката молба е била нещо като последно предупреждение, а тя не е предприела необходимите следващи стъпки. И може да се предполага, че този дълг вече е уреден.
Молбата на кредитора от 7 март е оставена без движение, като са му дадени указания в едноседмичен срок да представи доказателства за уведомяване на НАП по чл.78, ал.2 ДОПК, да внесе държавна такса 500 лв. по сметка на съда, както и писмено доказателство, на което се позовава в молбата. Препис от разпореждането е връчено на "Уникредит Булбанк" на 5.04.2019 г., а срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 12 април като по делото не са постъпили никакви документи.
При това положение, тъй като не са отстранени нередовностите в молбата, тя следва да бъде върната, а производството по делото-прекратено, постановява русенският съд. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред Апелативния съд във Велико Търново, но предвид обстоятелствата това едва ли ще бъде направено. 
Благоприятното развитие на делото обаче не означава, че всички опасности за "Спарки" са в миналото. Предприятието има над 19 млн. задължения, основно към Българската банка за развитие. И тези задължения не намаляват. Още по-отчаяно е положението на "Спарки Елтос", което дължи на банки над 51 млн. лева.