През март 2018 година промишленото производство нараства с 2.3% в сравнение с февруари, показват данните на Националния статистически институт. Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 3.8%), в преработващата промишленост (с 1.4%), и в добивната промишленост (с 0.2%).
Спрямо март 2017 г. увеличението е с 1.7%. На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен при разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (със 7.8%) и в преработващата промишленост (с 0.7%), а в добивната промишленост се наблюдава спад от 8.7%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили (с 52.4%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (с 15.1%), производството на електрически съоръжения (с 10.7%) и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 9.6%). 
През март 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 2.3%, в сравнение със същия месец на предходната година. Спрямо февруари увеличението е с 0.1%.
Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ през март 2018 г. е с 0.7% под равнището от предходния месец. Намалението в сравнение със същия месец на 2017 г. е с 1.5%. Спадът се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9%.