Промишленото производство нараства с 0.1% през октомври в сравнение предходния месец, показват данните на националната статистика. При календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.0% спрямо съответния месец на 2014 година.
През октомври 2015 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.9%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, и в добивната промишленост - с 12.3%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.9%, производството на тютюневи изделия - с 15.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 13.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.7%.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 4.4%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.9%, и в добивната промишленост - с 9.3%.
И през октомври т.г. строителната продукция се понижава под натиска на сградното строителство. Индексът на общата строителна продукция се понижава с 0,6% спрямо септември и с 5,2% спрямо октомври 2014 г., показват данните на НСИ. Индикаторът е и с 40 на сто под пиковите стойности, регистрирани през октомври 2008 г.