Сумата на лошите и преструктурирани потребителски заеми нараства за трети пореден месец и към края на септември те достигат 913.6 млн. лева, или 11.8% от всички, сочат най-новите данни на Българската народна банка. Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредити, които са преструктурирани или са необслужвани с просрочие над 90 дни.
Към края на август лошите заеми възлизат на 909.8 млн. лева, към края на юли сумата е 905.8 млн. лева, а към края на юни размерът им беше 899.4 млн. лева. 
Повишението на размера на проблемните потребителски кредити върви ръка за ръка с ръст на кредитирането, но има и добри новини. Въпреки че за трети месец се отчита ръст в размера им, на годишна база те намаляват. Към края на месец септември 2016 г. лошите потребителски кредити са 963.9 млн. лева, или 13.16% от всички заеми за потребление. Освен това, ръст на проблемните заеми се наблюдава само при тези за потребление, докато при всички други сегменти сумата им продължава да намалява.
В края на септември 2017 г. кредитите за неправителствения сектор възлизат на 52.814 млрд. лева (+ овърдрафтите), като през септември 2017 г. те се увеличават на годишна база с 4.9%. 
Кредитите за домакинства достигат 19.509 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2016 г. се увеличават с 5.9%. Потребителските кредити възлизат на 7.737 млрд. лв. и се увеличават с 5.7% спрямо септември 2016 г.