Изборът между трите варианта за трасе на бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново, които условно бяха наречени червен, син и зелен, се насочи в нова, различна посока, която е комбинация между два от тях - червения и синия. Авторите на възложената от Агенция „Пътна инфраструктура“ Оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/ - софийската фирма „Данго Проект Консулт“, се спряха на това решение, тъй като изграждането и експлоатацията на магистралата по комбиниран вариант ще окаже незначително въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 по трасето, както и върху природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в тях. 
Всъщност зеленият вариант отпада, тъй като от министерството на околната среда и водите констатираха, че той засяга територията на Природен парк „Русенски Лом“, а там е забранено преминаването на превозни средства.
За подробните трасета и на трите варианта читателите на „Утро“ бяха информирани преди повече от година. Предстои Висш екологичен експертен съвет към екоминистерството да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за дългоочакваната магистрала именно по този вариант. 
Проектните варианти за трасето преминават през територията на шест общини от Русенска област - Русе, Иваново, Две могили, Борово, Ценово, Бяла, а след това продължава към Полски Тръмбеш, Горна Оряховица, Павликени и Велико Търново. 
При комбинирания вариант трасето засяга 19 населени места на територията на областта. Това са  Мартен, Николово, Русе, Басарбово, Красен, Божичен, Иваново, Тръстеник, Две могили, Екзарх Йосиф, Обретеник, Ценово, Белцов, Пиперково, Долна Студена, Стърмен, Бяла, Полско Косово и Пейчиново. 
Следват великотърновските села Страхилово, Обединение, Водолей, Ресен, Хотница, Момин сбор, Леденик, град Дебелец и Полски Тръмбеш, след което селата Климентово, Стефан Стамболово, Паскалевец, Пушево и Шемшево. 
Началото на трасето е от предвидения втори мост при Русе, като трасето ще пресича пътя Русе-Силистра. Там е планирано кръгово кръстовище на нивото на второкласния път. След това то ще преминава югоизточно до интермодалния терминал на НКЖИ и западно от складовата база на „Дунарит“, като са спазени изискванията за разстояние на местата за производство и съхранение на взривни вещества до магистрали. Ще се изгради полудетелина на мястото, където трасето пресича общинския път Русе-Николово, като той ще остане под автомагистралата. Под нея ще върви и жп линията Русе - Варна. Трасето продължава в югозападна посока покрай вилните зони около Чифлишкото езеро, а там, където се пресича пътят Русе-Червена вода, ще има пътен подлез под автомагистралата.
Пътен възел тип „диамант“ с централно кръгово кръстовище е предвиден на мястото, където магистралата пресича пътя Русе-Варна, като той ще минава над нея с пътен надлез. 
Развитието на трасето продължава в посока юг-югозапад, като пресичането на река Русенски Лом ще е с голям мост между Басарбово и Иваново. 
Около Иваново е предвидено изграждането на полудетелина, като в този участък трасето преминава на 1400 м западно от регулацията на селото, а след това се доближава на 1200 м източно от регулацията на Тръстеник. Следва пресичане на републиканския път край Две могили, като третокласния път преминава над магистралата в пътен надлез. 
Надлез е предвиден и при пресичането на автомагистралата от главния път Русе-Бяла, като там ще има и пълна детелина. Трасето се насочва в югозападна посока, минава между селата Екзарх Йосиф и Обретеник, а след това се пресича от общинския път Горно Абланово-Обретеник, като там ще се изгради пътен надлез и полудетелина. Поради спецификата на терена в този участък пътните връзки на полудетелината ще бъдат изградени изцяло от северната страна на общинския път.
Следва развитие в западна посока, пресичане на река Янтра с голям мост югоизточно от Белцов, а пресичането на общинския път Ценово-Белцов е с пътен подлез. Трасето преминава между Ценово и Пиперково, пресича се републиканският път Свищов-Бяла в пътен подлез, като тук също е предвидена полудетелина.
Връзката с Гара Бяла ще се осигури с изграждането на пътен възел тип „тромпет“, а пресичането на общинския път Босилковци-Бяла ще е чрез мост. 
Пълна детелина е планирана там, където трасето се пресича с главния път Плевен-Бяла, като той ще премине под автомагистралата в пътен подлез. 
Трасето се насочва южно от Пейчиново, и стъпва във Великотърновска област, като преминава на около 2000 м източно от Страхилово и пресича републиканския път Моравица-Царевец. След това продължава на 2 км югозападно от Климентово, насочва се между селата Обединение и Иванча, пресича дълбоко дере и коритото на река Кощра. Магистралата преминава над пътя Полски Тръмбеш-Горна Липница, а след това пресича коритото на река Елийска. 
Трасето продължава на 2 км от Обединение и на 250м от Иванча, а след това пресича пътя Самоводене-Алеково и се насочва в южна посока, като преминава западно от Стефан Стамболово. Следва пресичане с проектно трасе на „Хемус“ с подлез и детелина с пътищата Павликени-Паскалевец и Ресен-Лесичери. 
Магистралата ще премине с голям мост при пресичането на жп линията София-Варна, който ще продължи и над река Негованка. Следва пресичане на пътя Павликени-Самоводене и трасето продължава западно от Хотница и пресича дерето на река Бохот. След това се насочва към пътя Хотница-Момин сбор, спуска се към река Янтра, пресича пътя Керека-Шешмево и се спуска към Дряновска река. Накрая трасето ще пресече пътя Русе-Маказа. 
Поради очаквания по-голям поток на превозни средства към Прохода на републиката изходът от магистралата ще е с полудиректна връзка, която осигурява по-удобен преход за големи камиони.
Комбинираният вариант е предпочетен за реализация на инвестиционното предложение по отделни компоненти и фактори на околната среда, сред които: повърхностни и подземни води, земни недра, земи и почви, растителен свят, отпадъци, ландшафт. Що се отнася до атмосферния въздух и животинския свят е равнопоставен с другите два варианта на трасета. 
Предстои да се направи обществено обсъждане с всички заинтересовани, за да бъде съгласувано с гражданите бъдещото трасе.