Българският износ бележи абсолютен рекорд от 23,6 млрд. eвро през 2016 г. Спрямо базовата 2001 г. увеличението е 4 пъти. България се издига до 62 място сред износителите, като групите стоки с най-голям износ са електротехника и електроника, горива и електроенергия, машини и апарати. Това показва анализ на Българска стопанска камара.
За периода 2012-2016 г. българският износ, измерен в щатски долари, намалява с 2%, което е в унисон със спада на световния внос с 4%. 
Най-добре се представя износът на електроника и електротехника със средногодишен ръст 7% до 2,532 млрд. щатски долара, при ръст на световния внос с 1%. Износът на машини и апарати също бележи ръст от 2% до 2083 млрд. долара, докато световният внос намалява с 2%. При тези две важни стокови групи, донякъде и при зърнените култури, българските износители печелят пазарен дял и изместват свои конкуренти на глобалните пазари. Губещи са горива и мед, където губим пазарен дял, а международните цени растат.
На шесто и седмо място в експортната ни листа са конфекцията и фармацията, но там губим пазарни позиции.  Следват части и възли за превозни средства и пластмасови изделия, печелещи пазарни позиции. На осмо място е износът на специална продукция (около 808 мил. щ.д.), което е ръст с около 57% спрямо 2015. Губещи са доскоро успешните маслодайни семена.
Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа е катодната мед, въпреки спадащия износ и загубата на пазарни позиции. Следват леки горива, средно тежки горива, пшеница и медикаменти. Тази 5 стоки формират 15,1% от износа ни.
С над 1% от износа са електрическа енергия, анодна мед, маслодаен слънчоглед, кабелни комплекти за автомобили, части за ел. табла, руди и концентрати от благородни метали и биодизел.
Бързо растящи са нефтени масла, електронни елементи, електронни игри, седалки за автомобили, агрегати за машини. Всички те изпреварват световния внос с над 20%.