Общината е на път да овладее безразборното разкопаване на улиците, като въведе доста солени глоби. Те са определени в изцяло новата наредба за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура, която се очаква да бъде приета на следващата сесия. Според общинска администрация това е начинът, по който може да се защитят интересите и вложените средства в ремонтите дейности и да се опази всичко изградено. Целта на новата наредба е да се опазят от разбиване улиците и тротоарите след предстоящия им голям ремонт, за който ще се изтегли заем от 10 милиона лева.
Като резултат от осъществяването на контрол и въвеждането на санкции при безразборното разкопаване на улици и тротоари се очаква качествено възстановяване на настилките. Ако се установи, че възстановителните дейности са извършени некачествено или ако повредите не са отстранени, се предвижда имуществена санкция от 3000 до 30 000 лева за юридическо лице или едноличен търговец. В случаите, когато изискванията на общината не се изпълняват, в наредбата са регламентирани глоби и имуществени санкции на физически лица, еднолични търговци и юридически лица съответно от 1000 до 10 000 лева и от 3000 до 50 000 лева.
Годишно общината отделя по над 2 млн. лв. за поддръжка на уличните платна. Същевременно обаче улиците се разкопават ежедневно от експлоатационните дружества или от физически и юридически лица. Само за изминалата година на територията на града са възникнали 1050 аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура, които са собственост на „Енерго Про“, ВиК, „Топлофикация“ и други. За последните 5 години средният брой на повредите пък е около 900. От непрекъснатото, неправилното, ненавременното и некачествено възстановяване на уличната мрежа, състоянието й се влошава, а с това нараства и недоволството на обществото.
В новата наредба много подробно и педантично са описани изискванията към операторите на обществени услуги, както и редът и условията за извършване на строително-монтажни работи. Целта е да има гаранция, че след възстановяването асфалтовата настилка ще е в състояние, което съответства на първоначалния вид.
След като беше обявена голямата поръчка за 10 милиона лева за ремонт на улици и тротоари, очаква се до края на май да има избран изпълнител и строително-ремонтните дейности да започнат през юни. Те трябва да решат трупани с десетилетия транспортно-комуникационни проблеми, а предвидените глоби в новата наредба да сложат край на хаоса с безразборното разкопаване.