Придържането към сегашната политика по външния дълг, характеризираща се с липса на адекватни цели за дългосрочно развитие и ниска прозрачност на използване на акумулирания публичен ресурс, постепенно ще доведе българската икономика до състояние, в което дългът ще стане неконтролируем, а неговото обслужване- невъзможно.

Това заяви днес финансистът доц. Григор Сарийски на брифинг на Института за икономически изследвания на БАН по време на представяне на годишния им доклад за 2015 г. за икономическото развитие на България, предаде репортер на БГНЕС.

Разбира се, все още е рано да се говори за този етап, но при запазване на тенденциите от изтеклите две години, за един обозрим период от 5-7 г., може да се предположи, че неблагоприятният сценарии е повече от вероятен, допълни ученият.

Проф. Искра Белева вече 5 г. ръководи екипа за изготвяне на този доклад.

Много силен акцент ще бъде докладът с анализи и оценки, свързани с аграрния сектор като фактор за икономическото развитие на България, който ще стане достояние на обществото на 6-ти юни т.г. През 2016 г. освен пролетна, ще има и есенна прогноза за икономическото ни състояние.

За външния дълг, за задлъжнялостта на страната говори доц. Григор Сарийски. През последните години се увеличава дълга и фискалния резерв, но всичко това става за сметка на доходите и събираемостта на приходите, каза той. Къде отиват останалите пари- не се знае, продължи финансистът. В последно време теглим пари, които стоят като излишък и не се знае ясно за какво са те. През 2011 г. цената на финансиране ни държеше на 11-12 място в ЕС, сега сме след 20-то място, т.е. финансираме се на доста скъпа цена. Все още имаме ниска задлъжнялост- 26%, засега сме далеч от сценария за дългова спирала, но у нас съществува и феномена на прахосничество, по статистика на Световния икономически форум.

Ако има нещо положително в банковият сектор през 2015 г., то е установеното доверие в местните банки, но нито бизнесът, нито населението имаха желание да теглят кредити, продължи доц. Сарийски. Гражданите, обаче, не са оптимистично настроено за бъдещето си и хората спестяват от разходи за образование, за здравеопазване, за пътувания и др. Обемите по „нов бизнес” показват понижение също. Независимо, че кредитите намаляват, има увеличение на приходите на банките. Част от причината са големите такси за сметка на депозантите, а и те вече са си изработили достатъчно устойчива рамка, гъвкави са същевременно, за да си запазят високите печалби, поясни Сарийски.

Доц. Виктор Йоцов говори за външната среда за икономиката на България. Тя беше спокойна, мигрантският проблем също нямаше отражение върху икономическите показатели, каза той. Но се забави глобалният растеж на БВП, особено на развиващите се икономики, което дава отражение на търсенето на суровини и материали. Това, разбира се, дава отражение и у нас- ниски темпове, високи съпровождащи рискове, финансовият сектор все още не се е възстановил след кризата от 2008 г. и др.

Цените на някои основни стоки са повлияни от това, че сме зависими от външните пазари- намаляват цените на енергоресурсите, цените на суровини падат в номинален размер, коментира доц. Йоцов. Което означава, че условията на търговията се влошават и външният сектор не може да бъде стимул за растеж в средносрочен и дългосрочен план. Въпросът е не дали , а кога ЕЦБ ще промени политиката си, положението там е доста неустойчиво, защото част от страните-членки имат сериозен проблем с дълга. И евентуално покачване на лихвените проценти може да има тежко отражение върху тях, посочи той.

Очакваме външното търсене, ако не се забави, да бъде близко до сегашното, а МФ се надяваме да спазва показателите за очертания в бюджета дефицит.

Положителното е, че през 2015 г. и вътрешните, и външни фактори действаха в една посока- надяваме се растежът да остане положителен, макар и нисък, отбеляза доц. Йоцов. Тази година ще станем свидетели на забавяне на темпа на растеж до 2%, заради бавното стартиране на европрограмите, за разлика от 2015 г., когато те допринесоха значително за неговия темп. През 2016 г. се очаква средногодишната инфлация да бъде нула, каза той. Възможно е да бъде и отрицателна, но трябва да се изчака резултата от летните месеци. А ниското търсене на кредити от страна на честния сектор и провеждащите се стрес тестове способстват също за намаляване на растежа, подчерта доц. Йоцов.

Дългосрочният проблем на износа е, че имаме пазари, но експортният ни потенциал е силно нарушен. Това означава, че не можем да разчитаме на външнотърговският сектор, допълни той. Растежът за 2015 г. се дължи на увеличение на приходите в хазната и на други фактори, слаб е приносът на сектор недвижими имоти.

Недялко Недялков говори за външната търговия на страната през миналата година. Имаме ръст на износа спрямо предходната година- рекорд от 29 млрд.евро, 7.6% е ръстът спрямо 2014 г. Стоките в структурата на износа са 76 %- суровини и материали, особено- цветните метали и руди, потребителски стоки и др., но те са с ниска добавена стойност.В структурата на услугите най-големият процент са да пътуванията на хората- 43%, транспорт , консултантски услуги и др.При вноса най-голям процент имат суровините и материалите-37%, инвестиционните стоки- 27%, потребителските стоки-21% и др.

Българската икономика е доста зависима от вноса на суровини и материали, енергийни ресурси и инвестиционни стоки-близо 80% от целия внос. Високият дял на вносни потребителски стоки показва недостатъчното българско производство на такива стоки. Налице е висока необходимост от вносни суровини-40% за реализиране на износ. За да има растеж при износа трябва да се инвестира допълнително в този сектор.

Доц. Йоцов се върна и на един смущаващ фактор- актуализацията на бюджета за 2015 г. за трета поредна година.Имаме проблем с прогнозирането на финансовите потоци, каза той. Малък е процентът на преразпределение на приходите у нас през бюджета за разлика от други европейски страни. Наблягаме на косвените данъци, които са регресивни, през последните години неравенството в икономиката се увеличава и една от главните причини е данъчната политика. Налага се да се направи една академична дискусия за този проблем, подчерта доц.Йоцов. Запазват се ниските данъчни ставки, но заедно с това има повишени изисквания към държавата за икономическия живот. Трябва да се разчита или на едното или на другото, но не в такава корелация. При разходите имаме нарастване без да има съответствие с проходите и повишаването на БВП, което говори за конюнктурни политически интереси, отбеляза доц. Йоцов. Той посочи и силно негативния ефект от нарастването на дълговото бреме.

Втора поредна година, 2015 г., е година на висока заетост и рязко спадане на безработицата навсякъде с изключение на селското стопанство, коментира Любомир Димитров. Естествено, шансът е на страната на високо образованите, докато при лицата с начално и основно образование безработицата се увеличава, добави той. Наблюдава се остър недостиг на квалифицирана работна ръка не само в сектора на промишлеността, но и в услугите, което намалява възможностите за ръст на производството и на производителността на труда, констатира Димитров.