Дъщерните дружества почти удвояват печалбата на „Спарки“ за миналата година макар делът им в общите приходи на групата да остава несъществен. Това става ясно от консолидирания отчет на русенското дружество, представен на фондовата борса.
Към 31.12.2015 г. „Спарки“ АД е реализирало на консолидирана база нетни приходи от продажби в размер на 22,827 млн.. лв., което представлява намаление с 21%спрямо 2014 г. на стойност 28,994 млн. лв.
За 2015 г. групата регистрира нетна печалба на стойност 500 хил. лв., която намалява 3,5 пъти в сравнение с отчетената за 2014 г. 1,743 млн. лв. Положителният финансов резултат обаче е почти два пъти над този в неконсолидирания отчет, където „Спарки“ отчете 286 хил. лева печалба.
Към 31.12.2015 г сумата на активите на „Спарки“ на консолидирана база е 46,325 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 21,778 млн. лв.
В консолидирания отчет на „Спарки“ се включват и резултатите на дъщерните дружества „Еко Спарк“ ЕООД, „Сигма плюс“ ЕООД, „ЦПО Спарки“ ЕООД и „И.З. Русе“ ЕООД. В последните години приносът им към резултатите на компанията майка е скромен.
„Спарки“ продължава да се бори с тежащите на дружеството многомилионни кредити, теглени още преди началото на кризата. Задълженията към банки бяха разсрочвани няколко пъти и към 31 декември 2015 г. възлизат на 17,2 млн. лева. Само за лихви по тези кредити за тримесечието са изплатени 879 хил. лева. Отделно компанията дължи над 7 млн. лева на свои доставчици, търговски партньори и др.