Несъобразен с действащия от 1 юли нов размер на минималната работна заплата стана причина Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ да отмени обществената поръчка за охрана на „Топлофикция Русе“ ЕАД.
Класираният на първо място участник „Саламандър“ ООД дал оферта, която се базира на минималното възнаграждение от 360 лева. Към момента на подаване на предложението размерът бил актуален, но вече не отговаря на изискванията на трудовото и осигурително законодателство, посочва в мотивите си антимонополният орган. И заявява, че при избрания критерий за оценка на офертите - „най-ниска цена“, несъобразяването с нормативната уредба, за която е било известно, че предстои да влезе в сила от 1 юли, води до необосновано предимство на „Саламандър“ ООД пред участниците, които са съобразили предложенията си с известните предстоящи промени.
Затова КЗК прецени, че допускането до класиране на фирмата е незаконно и върна процедурата от етап разглеждане на ценовите оферти.