Продукти от групата на минералните торове ще се търгуват за първи път на пода на Българска стокова борса (бивша Русенска стокова борса). Начало дава водещ производител на азотни минерални торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на минерални фосфорни торове на Балканския полуостров. Фирмата е предоставила оферта за продажба на амониев нитрат, който се търгува в борсов кръг „Индустриални стоки“.
Организираната борсова търговия се прави с цел да се стимулира по-широка информираност в бранша по отношение на предлаганите продукти и възможности. Търговията на пода на Българска стокова борса се провежда при изключителна прозрачност на процедурите, предварително установени правила и с държавен контрол над дейността, гарантиращи спазването на основните принципи за коректни търговски отношения. В допълнение, сключването на сделки с посредничеството на акредитирани брокери гарантира на страните по договорите пълна защита на интересите им и постигане на максимални резултати.