Към 31 декември 2013 г. населението на област Русе възлиза на 229 784 души, като през миналата година е намаляло с 1796 човека, съобщи Териториалното статистическо бюро. Мъжете са по-малко със 791, а жените - с 1005.
В град Русе в края на годината живеят общо 147 817 души, от които 71 647 мъже и 76 170 жени. Намалението в сравнение с 2012 г. е с 533 души или с 0.4%, което съответства на близо 60% от общото намаление на градското население в областта.
През 2013 г. броят на живородените деца в областта е 1847, което е 44, или с 2.3% по-малко в сравнение с предходната година. Починалите са два пъти повече - 3700.
Обнадеждаващ е фактът, че броят на русенците, изселили се в други държави, драстично намалява. За чужбина са заминали 426 човека или с 43.6% по-малко, отколкото през миналата година. В Русенско са се заселили 338 чужденци, чийто брой се увеличава с над една трета.
Положителен е балансът от вътрешната миграция - през 2013 г. в областта са се заселили със 145 човека повече, отколкото са заминалите за други населени места в страната.
Запазва се тенденцията за остаряване на населението, изразяваща се в намаляване на относителния дял на децата под 15 години и нарастване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Над една пета (21.5%) от живеещите в областта са над 65 г., а средната възраст на русенци достига 44.4 години и е по-висока от средната за България (43.0 години). Населението в трудоспособна възраст наброява 140 374 души и в сравнение с 2000 и 2002 г. намалява с над 11%.
Жените в областта са с 5500 повече от мъжете. Най-голяма е разликата в община Русе, където на 1000 мъже се падат 1059 жени. 58.1% от мъжете, сключили брак през годината (434), са на възраст между 25 и 34 навършени години, а 59.4% от жените (444) попадат във възрастовия интервал 20-29 години. Русенци обаче не си падат много по брака и нямат проблем с това да отглеждат децата си без официален обет. Броят на живородените извънбрачни деца в област Русе през 2013 г. е 1090 или 59.0%.