Да се измени договорът за концесия за спортен комплекс „Дунав“, така че концесионерът „РДС Инвест“ ЕАД да може да продава ток на „ЕРП Север“, предлагат на Общинския съвет кметът Пенчо Милков и изпълнителният директор на дружеството д-р Симеон Симеонов.
За намаляване на разходите по експлоатацията на посочените по-горе обекти концесионерът е предвидил изграждане на две фотоволтаични централи с капацитет  50 kW всяка за собствени нужди - да захранват ресторанта и хотела в комплекса. Централата, захранваща ресторанта, е изградена и въведена в експлоатация, като предстои изграждане и въвеждане в експлоатация на втората, която ще захранва хотела. Съобразно техническите параметри на централите са изготвени прогнози за потребяваното, произведеното и излишното количество електроенергия. Излишният произведен ток следва да се подава към „ЕРП Север“, като стойността му по изкупни цени възлиза на около 100-150 лева месечно за всяка централа.
Съгласно чл. 7.1. от концесионния договор „РДС Инвест“ има право да извършва в обектите на концесията само услугите, свързани с тяхното предназначение: спортни, рекреационни и атракционни услуги, и свързани с тях стопански дейности (ресторантьорство и хотелиерство). Затова сега се налага актуализирането му.