Ръст с 34% на приходите от имуществени и други местни данъци очакват за 2024 година финансистите на Община Русе. Увеличението се дължи на изменената ставка на данъка за недвижими имоти от 2 на 3 промила и на промяната на зоните на територията на град Русе, което увеличи коефициентите за всички райони извън центъра. При 21 млн. лева приходи от местни данъци за 2023 г., увеличението ще бъде с малко над 7 мл. лева.      

За 2025 г. предвиденото увеличение е с 200 000 лв. спрямо 2024 г., с по 100 000 лв. за данък недвижими имоти и данък върху превозните средства. През 2026 г. изменението е същото като през 2025 г., а през 2027 г. ще останат на нивото на 2026 г., твърди бюджетната прогноза. 
Патентният данък за трите следващи години запазва размера от 125 000 лв. Тук е планиран и данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 250 000 лв. за 2024 г. и 262 000 лв. за 2025-2027 г. Годишният данък върху таксиметровия превоз на пътници, заплащан от превозвачите, е в размер на 504 лв. Сумата на данъка за таксиметров превоз е много динамична и подлежи на връщане при прекратяване дейността на превозвача. 
Приходи от дивиденти от „Общински пазари“ ЕООД за периода 2024-2027 г. не се планират, предвид ограничението по сключен договор за инвестиционен кредит с Банка ДСК и „Регионален фонд за градско развитие“ АД за изграждане на плувен комплекс в Парка на младежта. Съгласно рзпореждане на Министерски съвет „ВиК“ ООД - Русе не разпределя дивидент и печалбата следва да бъде отнесена в допълнителен резерв на дружеството.
Предвижда се увеличение на приходите от общински пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. спрямо 2023 г. с близо 5%, за 2025 г. спрямо 2024 г. с 3%. Планираните стойности за 2026 г. и 2027 г. са в един и същ размер и достигат 750 000 лв. Наблюдава се тенденция за увеличаване на търговската активност. Търсят се и варианти за оптимизация на ползваните площи. По този параграф постъпват приходите от разполагане на маси за търговия на открито, съоръжения с кампаниен характер /тарла и др./, такси от общински пазари.