Търговският баланс за ноември 2022 г. е отрицателен в размер на 439,1 млн. евро при дефицит от 539,2 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на близо 3,7 млрд. евро (4,7 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт - БВП) при дефицит от 2,365 млрд. евро (3,3 на сто от БВП) за същия период на 2021 г., съобщава Българската народна банка.
Износът на стоки е 4,325 млрд. евро за ноември 2022 г., като нараства с над 1,181 млрд. евро (37,6 на сто) в сравнение с този за ноември 2021 г. (3,143 млрд. евро). За януари – ноември 2022 г. износът е  почти 43,582 млрд. евро (55,2 на сто от БВП), като нараства с близо 12,261 млрд. евро (39,1 на сто) в сравнение с този за същия период на 2021 г.
Вносът на стоки за ноември 2022 г. е над 4,764 млрд. евро, като нараства с близо 1,1 млрд. евро (29,4 на сто) спрямо ноември 2021 г. (близо 3,683 млрд. евро). За януари – ноември 2022 г. вносът е над 47,267 млрд. евро (59,8 на сто от БВП), като нараства с повече от 13,581 млрд. евро (40,3 на сто) спрямо същия период на 2021 г.
Салдото по услугите е положително в размер на 306,1 млн. евро при положително салдо от 288,3 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. салдото е положително в размер на повече от 4,869 млрд. евро (6,2 на сто от БВП) при положително салдо от близо 3,820 млрд. евро (5,4 на сто от БВП) за януари – ноември 2021 г. 
Текущата и капиталова сметка на страната за ноември е положителна и възлиза на 73,5 млн. евро при дефицит от 316,1 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 326,9 млн. евро (0,4 на сто от БВП) при положително салдо от 722 млн. евро (един процент от БВП) за януари – ноември 2021 г. 
За ноември 2022 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 142 млн. евро при отрицателно салдо от 345,9 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 456,5 млн. евро (0,6 на сто от БВП) при положително салдо от 133,4 млн. евро (0,2 на сто от БВП) за януари – ноември 2021 г. 
Капиталовата сметка на страната за ноември е положителна и възлиза на 215,5 млн. евро при положителна стойност от 29,8 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна – 129,6 млн. евро (0,2 на сто от БВП), при положителна стойност от 588,6 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за януари – ноември 2021 г.
Финансовата сметка за ноември 2022 г. е положителна в размер на 120,9 млн. евро при отрицателна стойност от 322,7 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. финансовата сметка е положителна – 3,325 млрд. евро (4,2 на сто от БВП), при положителна стойност от над 3,282 млрд. евро (4,6 на сто от БВП) за същия период на 2021 г. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 0,7 млн. евро за ноември 2022 г., при увеличение с 86,5 млн. евро за ноември 2021 г. За януари – ноември 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с близо 1,527 млрд. евро (при увеличение с почти 1,458 млрд. евро за януари – ноември 2021 г.).