С официално тържество в сградата на Централната селскостопанска библиотека (ЦСБ) днес беше отбелязана нейната 60-годишнина. По този повод беше открито хранилище за съхраняване на старопечатни, редки и ценни издания, притежавани от библиотеката. Това съобщи Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), осигурила средства за ремонта и възстановяването на хранилището, в което ще се съхраняват тези издания.
От БАСЗЗ заявиха, че създаването на хранилището е израз на желанието безценната информация от тези книги да се съхрани за поколенията и да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност от работещите в съответната област на познанието.
"Опазването на духовността, на науката, е кауза, зад която застанаха и от БАСЗЗ, за да спомогнат да се осъществи една отколешна мечта - да се изгради специализирано хранилище, където да се съхраняват най-ценните исторически паметници на земеделската книжнина. В сбирката са включени български и чуждестранни издания от 19 и началото на 20 век", приветства присъстващите на церемонията проф. дн инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия (ССА).
Историческият преглед показва, че с Постановление номер 169 на Министерски съвет от 29 август 1961 г. се създава от 1 септември същата година Академия на селскостопанските науки (АСН). Назначено е временно ръководство, което да изработи устав на Академията. Той е приет от Общото учредително събрание и внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание. Това се случва на 19 януари 1962 г. с Указ номер 4 на Президиума на Народното събрание. Сред основните задачи на АСН е развитие на селскостопанската наука и техника и науката за гората на високо теоретическо равнище, задълбочено и всестранно разработване на научните проблеми в тези области. Към Президиума на АСН има Централна библиотека и Център за научна информация и документация. Още подробна информация за развитието на звеното през годините може да се види на сайта на библиотеката. 
През 2021 г. председателя на ССА одобрява "Инструкция за създаване, поддържане, съхранение и опазване на Сбирка "Старопечатни, редки и ценни издания" във фонда на ЦСБ към ССА. Поставя се началото на сформиране на колекцията, нейното попълване и описване. 
Още през следващата 2022 г. се открива и хранилище за старопечатни, редки и ценни издания, съхранявани в библиотеката с подкрепата на БАСЗЗ. Към момента сбирката наброява 243 заглавия на кирилица и 116 на латиница. Периодичните издания на кирилица са 216, а тези на латиница - 20.
ЦСБ активно участва в администрирането на Български портал за отворена наука за ССА. Член е на Българска библиотечно-информационна асоциация и Български информационен консорциум.