На портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван проект за промени на закона за Българската народна банка (БНБ).
Предложения за промени на проекта и коментари по него могат да се правят до 7 декември. 
С проекта се цели да се обезпечи правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, освен управителя на БНБ, в случай на предсрочно освобождаване. Обезпечаване на това право на защита е свързано и с преодоляване на правни несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г., както и в предходни доклади, и отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за Българската народна банка.
Към настоящия момент, съгласно действащата правна рамка само управителя на БНБ има възможност да отнесе решението за предсрочно прекратяване на правомощията му за разглеждане пред Съда на Европейките общности. По отношение на останалите членове на Управителния съвет на БНБ, тъй като актовете на Народното събрание, съответно на Президента на Република България подлежат единствено на контрол за конституционосъобразност, не се предвижда възможност за съдебен контрол на актовете за предсрочно освобождаване.
С предложените промени се предлага да бъде предвидена процедура, съгласно която основанието за предсрочно освобождаване на подуправител или друг член на Управителния съвет, с изключение на управителя, да се установява с решение на Управителния съвет на БНБ, прието по определен от него ред. Предлага се с решението на Управителния съвет на БНБ да се спира изпълнението на правомощията на члена на Управителния съвет на БНБ, чието освобождаване се предлага. 
Съгласно предложените промени в законопроекта решението на Управителния съвет подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Върховният административен съд се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата с решение, което е окончателно.
С приемането на предложените изменения ще се гарантира от една страна правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, освен управителя, и от друга тяхната независимост, като се предвиди те да имат достъп до ефикасни правни средства за защита и възможност за съдебен контрол за законосъобразност на основанията в процедурата за тяхното предсрочно освобождаване, посочват вносителите на законопроекта.