Депутатите от парламентарната Комисия по транспорт и съобщения подкрепиха на първо четене промените в Закона за обществените поръчки. Текстовете, чийто вносител е Министерският съвет, бяха одобрени с 14 гласа „за“, нито един против и пет „въздържал се“. 
Предложенията за нормативни промени бяха представени пред народните представители от Александър Свраков, заместник-министър на финансите. Той отбеляза, че измененията целят постигане на съответствие на закона с изискванията на европейското законодателство в областта на обществените поръчки, изпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост и преодоляване на някои констатирани проблеми в практиката на възложителите. 
В мотивите за законопроекта е записано, че с промените се предлага отпадане на три от изключенията от приложното поле на закона, отнасящи се до изграждане и поддръжка на гранични съоръжения, закупуване на определени лекарства от лечебните заведения и възлагане на дейности в горските територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти. За изброените дейности вече се предвижда да се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки. 
Направени са предложения и във връзка с поети ангажименти на страната ни по Националния план за възстановяване и устойчивост, с които се цели намаляване използването на процедури на договаряне без обявление, както и на дела на поръчките, възложени след получена една оферта. Предвидени са нови завишени санкции за възложителите, които провеждат процедура на договаряне, без да са изпълнени условията по закона, става известно от мотивите на законопроекта. 
Сред предложенията за нормативни промени има забрана за превъзлагане на предмета на договора или части от него на други лица, както и санкция за нейното нарушаване. Вносителите от Министерския съвет аргументират предложението с констатирани случи на неправилно прилагане на такова превъзлагане, известно като in house процедура. 
С приемането на промените ще се постигне съответствие на закона с изискванията на европейското законодателство в областта на обществените поръчки и ще се спомогне за установяване на правилна и непротиворечива практика, пишат още вносителите в мотивите си.