Област Търговище е в челните места по коефициент на обхванати деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това съобщиха от областната администрация след онлайн работна среща на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата е ръководена от зам.-областния управител Валери Симеонов.
От изнесените данни става ясно, че за учебната 2022 - 2023 г. в област Търговище са определени и функционират 36 екипа за обхват, разпределени в петте общини на територията на областта. Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Елка Станчева допълни, че в екипите участват 477 членове - представители на учебните заведения, РУО, общините, МВР и дирекциите „Социално подпомагане“ от област Търговище. Основна тяхна задача е да осъществят пряк контакт на терен със семействата на отпадналите или застрашените от отпадане от училище ученици, да установят причините и рисковите фактори за това и да набележат конкретни мерки за приобщаване и задържане на децата в образователния процес.
Екипите за обхват са посетили през годината 253 адреса в областта, установени 5670  деца и ученици със статут „в чужбина“ и 1831, които никога не са били записвани в учебно заведение или детска градина. Основните причини за отпадане от образователната система, според специалистите, са: липсата на имунизации за децата в детските градини, етнокултурни съображения, тежки здравословни проблеми  и др.
В резултат от дейностите по Механизма и посещенията на екипите обхванатите в образователната система деца и ученици са 99,59 процента от всички деца и ученици, подлежащи на задължително образование.