Търг за отдаване под наем на Залата на смеха и прилежащи към нея терени за период от 10 години обяви Община Русе. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 1 ноември от 13.30 часа в Заседателна зала на Община Русе. Началната тръжна наемна цена е 1891 лева на месец без ДДС с депозит за участие 3782 лв. Стъпката на наддаване е 189 лева.
Залата на смеха в момента е негодна за ползване. Някои от оригиналните криви огледала в нея обаче все още са цели и могат да се полират и възстановят. Спечелилият наддаването участник се задължава за своя сметка в шестмесечен срок да извърши ремонт, възстановяване и обновяване на сградата. Заедно с нея той ще получи два прилежащи терена от 126 и 154 кв.м. за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, включени в изготвения и одобрен от Общинския съвет Подробен устройствен план на района.
За ремонта, възстановяването и обновяването на сградата Община Русе няма да дължи цена или друго обезщетение. След прекратяване на договора за наем ремонтираната и възстановена сграда следва да бъде върната в това състояние обратно на Общината.
През пролетта администрацията реши „Общински пазари“ да възстанови и стопанисва един от красивите спомени на поколения русенци, но се оказа, че трябва да се проведе друга процедура заради Подробния устройствен план на парка, според който веселата къщичка върви заедно с прилежащи терени за поставяне на атракциони. „Общински пазари“ най-вероятно ще участва в процедурата. Има заявен интерес и от други инвеститори, но не е ясно дали ще искат да се конкурират с най-печелившата общинска фирма.