Ножицата между заплатите на заетите в обществения и частния сектор в Русе и областта нараства и през второто тримесечие на годината е 334 лева, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. За периода април-юни 2022 г. хората на бюджетна издръжка са получили средно по 1635 лв. бруто, а тези от частния сектор - по 1301 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства със 105 лв., а в частния се увеличава с 82 лв. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1925 лв. „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1859 лв. и „Добивна промишленост“ - 1726 лв. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности“ - 654 лв., „Административни и спомагателни дейности“ - 824 лв. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 930 лв.
Както „Утро“ писа, средната заплата в област Русе се увеличава с 87 лева от началото на годината и със 129 лева спрямо година по-рано. През второто тримесечие на тази година средното брутно възнаграждение достига 1374 лева или чисто 1066 лева след удръжките. Увеличението от началото годината е с 6,8%, а спрямо година по-рано - с 10,4%.