Правителството одобри проекта на Протокол за сътрудничество между българското Министерство на земеделието и храните и Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния.

Протоколът има за цел чрез обмяна на опит, информация, научни изследвания и координиране на общи преговорни позиции да развие и укрепи сътрудничеството по отношение на Общата селскостопанска политика, земеделието, животновъдството, растениевъдството, безопасността на храните, борбата с болестите при животните и съвременните методи за откриването им, ветеринарномедицинската дейност и сертификацията.