29 анкетьори и 9 контрольори, които повторно ще проверяват информацията, участват в преброяването на земеделските стопанства в Русенско, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“. Общият брой на стопанствата в областта е 4120, като до 18 септември изпратилите заявка за онлайн преброяване попълваха данните си в уеб базирано приложение. Останалите ще бъдат посетени на място от анкетьори. 
Целта на преброяването е да се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат броя на отглежданите култури и селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.
От земеделските стопани не се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Те обаче ще се сверяват с други налични вече регистри, така че ако е налице сериозно разминаване в данните, да бъде направена допълнителна проверка. Експерти на ОДЗ-Русе споделиха, че очакват такива случаи да бъдат минимални и да се дължат на неумишлени грешки, тъй като досегашната практика показва, че земеделскитe стопани съдействат и попълват въпросниците коректно.
Участието в преброяването на земеделските стопанства по закон е задължително, а събраните индивидуални данни са поверителни и ще бъдат обработвани и използвани само за статистически цели, като се публикуват единствено в обобщен вид.