През следващите два месеца избрани домакинства от областта ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори на отдел „Статистически изследвания - Русе“, които ще събират данни за проучването „Статистика на доходите и условията на живот 2017“, провеждано едновременно в целия Европейски съюз. Идеята е на базата на обща методология и инструментариум да се получи съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства, чийто брой е 7200 за цялата страна.
Домакинствата от областта са включени в извадката чрез изготвянето на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Освен областния център Русе ще бъдат посетени и анкетирани живеещи в Баниска, Батишница, Божичен, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Караманово, Малко Враново, Мартен, Мечка, Николово, Сваленик, Сливо поле, Смирненски, Тетово, Червена вода, Чилнов, Широково и Щръклево. 
Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро - Север с вписани две имена на анкетьорите и тяхната длъжност в състава на отдел „Статистически изследвания - Русе“.