Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ ще проведе статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства. Анкетирането ще се осъществи от началото на септември до 15 декември 2016 година от отдел „Агростатистика“ на МЗХ и областните дирекции „Земеделие“.
Специално наети и обучени анкетьори ще посетят включените в списъка за анкетиране стопанства. Те притежават служебни карти, издадени от областните дирекции, с които се легитимират. Данните за земеделската дейност за стопанствата се попълват от анкетьора в статистически въпросник. 
 В списъка за анкетиране са включени около 40 хил. ферми. Те са определени чрез случаен подбор от 370 хил. стопанства, отчетени по време на преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, като са включени и нови стопанства, създадени след това.
Основната цел на изследването е да се получи актуална и надеждна информация за състоянието и промените, които настъпват в броя, размера, структурата и технико-икономическата насоченост на земеделските стопанства.
Чрез статистическия въпросник се събира информация за отглежданите култури през стопанската 2015/2016 година, напояваните площи, броя на животните към 1 септември 2016 година, работната ръка и други основни характеристики.
Данните, които се събират с изследването, се използват само за статистически цели. Опазването на тайната на данните, и използването им само за статистически цели е гарантирано, съгласно Закона за статистиката. Индивидуалните данни за стопанствата не се разпространяват, не се предоставят на данъчни и социални служби и нямат юридическа стойност пред съда, уточняват от МЗХ.