Космическа неустойка, ако теглилият кредит не осигури поръчител, отговорящ на високи изисквания, стана повод съдът да развали договор за заем. Условията били поръчителят да е осигурен на минимум 2000 лева, да има навършени 25 години и да не е поръчител по други кредити. В противен случай се начислявала неустойка, която за въпросния казус с изтеглени 1500 лева възлизала на 2730 лева.  

Назначената експертиза показала, че ако към договорната лихва, която в конкретния случай е 344.08 лева, се прибави сумата на неустойката - 2730 лева, реалната сума на дължимата договорна лихва по кредита става в размер на 3074.08 лева, а оскъпяването на кредита - 204.94%. В заключението си вещото лице твърди, че при лихва от 3074.08 лева за кредит от 1500 лева годишният лихвен процент на кредита се променя от иначе фиксираният 41% на 286%. А ако към главницата и лихвата се включи неустойката, годишният процент на разходите се променя от 49.65% на 1533.27%.
Видно е, че неустойката, за която кредиторът умишлено е създал предпоставки да получи, е добавка към възнаградителната лихва на заемодателя и го обогатява неоснователно. В конкретния случай нейният размер излиза извън всякаква нормалност. Чрез предвиждането на неустойки за неосигуряване на обезпечение небанковите финансови институции си осигуряват допълнителна печалба, която вече е калкулирана с договорената възнаградителна лихва, като същевременно фиктивно преодоляват законовото изискване за таван на лихвените нива и другите разходи по предоставената в заем сума. Предвидено е неустойката да се кумулира към погасителните вноски, като по този начин се цели скрито оскъпяване на кредита и се създават единствено предпоставки за неоснователно обогатяване на заемодателя за сметка на потребителя, което е в противоречие със задължението за договаряне, съобразно принципа за спазване на добрите нрави, казва в своето решение състав на Районният съд.
Магистратите категорично заявиха, че договорът за кредит от „Best credit“ в този му вид трябва да се прогласи за нищожен и противоречащ на добрите нрави, но решението може да се обжалва.