Седем от осемте общински дружества приключват финансовата 2019 г. с положителен резултат. Изключение прави само „Общински транспорт Русе“. 
„Общински пазари“, което стопанисва 13 търговски обекта, отбелязва печалба в размер на 173 000 лева. Приходите са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения и са същите като през 2018 г. За това допринасят реконструкциите на Централния пазар, пазар „Сан Стефано“, покрития пазар и „Рибката“. За 2019 г. дружеството е внесло в бюджета на Общината  280 хиляди лева, а през тази възнамерява да изгради нов пазар и търговски обекти в кв.“Здравец Изток“ и да проектира нови обекти в „Чародейка Север“и „Дружба 3“.
Управителите на ДКЦ 1, Медицински център 1, Център по дентална медицина 1, Център за психично здраве, Комплексния онкологичен център и Белодробната болница представиха пред комисията за оценка на финансово-икономическите резултати своите намерения за  инвестиции в материалната база, купуване на медицинска апаратура и техника и квалификация на персонала през 2020 г.
След анализ комисията предлага да бъде определен 70% дивидент за Общината от печалбата на „Общински пазари“ и 15% от печалбата на лечебните заведения, като тези суми ще се използват единствено за нуждите на здравеопазването.