Собствениците на ресторанти, кафенета и други заведения, които са принудително затворени заради въведеното извънредно положение, могат да отложат плащанията за наеми, тротоарни права и др. За тази цел обаче трябва да уведомят писмено другата страна за наличието на непреодолима сила от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Това заяви за „Утро“ председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Красимир Иванчев.
Възможността за временно спиране на плащанията е уредена в член 306 от Търговския закон. В неговата ал.4 е записано, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Това обаче важи само когато длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. А ако това извънредно положение продължи дълго, и двете страни имат право да прекратят договора, обясни Иванчев.
Обикновено наемите се плащат в началото на месеца, така че засегнатите от ограниченията трябва да реагират бързо, изпращайки писмените си уведомления, посъветва председателят на браншовия съюз. Той напомни, че кметът на Русе Пенчо Милков, а и държавата са поели ангажименти плащанията на тротоарните права и наемите за общински и държавни обекти да се отложат. Тези обещания обаче до момента не са облечени в съответните заповеди и нормативни актове, а междувременно сроковете си текат.