ОИЦ-РУСЕ ПРАВИ УЕБИНАР ЗА „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРАТНЬОРСТВА“

Областният информационен център – Русе организира на 8 април 2020 г., сряда, от 11:00 часа, уебинар на тема „Възможност за кандидатстване по процедура „Транснационални партньорства“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Така независимо от ограниченията на извънредното положение по повод коранавируса, всеки заинтересован ще може да се запознае с условията за кандидатстване и да зададе своите въпроси в интернет пространството на експертите от ОИЦ. За целта е необходимо в уречения ден и час да влезе на фейсбук страницата на Областен информационен център – Русе, да я хареса и да включи видеото, което се излъчва в реално време. Презентацията ще може да се види и след края на онлайн събитието.

По процедурата „Транснационални партньорства“ могат да кандидатстват физически и юридически лица и техните обединения, вкл. публични институции и организации. Партньорството е задължително, като по един от партньорите трябва да е от друга страна–членка на ЕС. За българските партьори важат същите изисквания като за кандидатите. Чуждестранни партньори могат да бъдат намерени на следния адрес: http://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Всяко проектно предложение трябва да бъде обвързано с един или повече инвестиционни приоритети, като всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие да допустимост. Тази връзка можете да видите в приложената таблицата по-долу.

Целта на процедурата е трансфериране и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи за намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Сферите на обмен може да са в областта на пазара на труда, качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.

В проектите трябва непременно да бъдат заложени всичките 4 задължителни дейности, посочени в условията за кандидатстване. В противен случай, предложението ще бъде отхвърлено. Дейностите трябва да бъдат фокусирани върху социалните иновации. Социалните иновации могат да бъдат валидирани и адаптирани или пък да бъдат създадени нови и пилотно приложени. Допълнителните дейности могат да включват изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки на ЕС, както и изграждане и/или включване в партньорски мрежи и туининг (побратимяване).

Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 хил. лева, а максималният – 150 хил. лева.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 май 2020 г., 17:30 часа. Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ съобщи, че срокът за подаване на проектни предложения може да бъде удължен при необходимост. Във връзка с нуждата от мобилизиране на всички възможни ресурси от европейските програми в борбата с COVID-19, Управляващият орган уточнява още, че ще подготви отговорите на постъпващите въпроси по операция „Транснационални партньорства“ на по-късен етап.


 

ТАБЛИЦА ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРИОРИТЕТИ И КАНДИДАТИТЕ/ БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТНЬОРИ, СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЦЕДУРАТА

ИП

ОБХВАТ

КАНДИДАТИ И БГ ПАРТНЬОРИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1

Достъп до заетост за търсещи работа и неактивни лица, вкл.трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост,подкрепа за мобилността на работната сила.

Министерство на правосъдието; ДП „Фонд затворно дело”; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; неправителствени организации.

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст

Фокусът в/у конкретни групи не изключва по-широщ обхват на целевите групи в тоз ИП, а именно: иконом. неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда.

5

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

 

Институции и организации, контролиращи условията на труд в предприятията; служби в подкрепа на работодателите; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални партньори; НПО

Насърчаване на транснационалното сътрудничество за обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели.

ИП

ОБХВАТ

КАНДИДАТИ И БГ ПАРТНЬОРИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

6

Равен достъп до възможностите за учене през целия живот за вс. възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,уменията, компетенциите на работната ръка. Насърчаване на гъвкави процеси на учене, вкл. чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила.

Национална агенция за професионално образование и обучение; Министерство на здравеопазването; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; социални партньори; неправителствени организации.

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот

Поставеният фокус върху конкретни групи в рамките на специфичните цели не изключва по-широк обхват на целевите групи в този инвестиционен приоритет, а именно: заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, специализанти и специалисти от сферата на здравеопазването.

7

Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите

Министерство на здравеопазването (МЗ) и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването; доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; общини и райони на общини; читалища; неправителствени организации, социални предприятия, регистрирани поделения на вероизповеданията.

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

Представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Въпреки че дейностите са насочени приоритетно към представителите на ромската общност и гражданите с произход от др. държави, др. маргинализирани групи със сходни характеристики и нужди.С оглед на спецификата на дейностите в рамките на ИП, сред допустимите целеви групи са и служители на организации и институции, имащи отношение към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности.

ИП

ОБХВАТ

КАНДИДАТИ И БГ ПАРТНЬОРИ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

8

Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

Министерство на здравеопазването; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети; регистрирани поделения на вероизповеданията

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.

Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални и здравни услуги.

9

Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

Министерство на здравеопазването; Министерство на младежта и спорта; Министерство на правосъдието; работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и за намаляване броя на децата, младежите и възрастните, настанени в институции.

Хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск; деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; лица, заети в специализираните институции; служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация; служители на доставчици на социални и здравни услуги; служители, ангажирани с реформата в областта на младежкото правосъдие.

10

Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

социални предприятия; работодатели; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги.

Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа.

Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.