Една интригуваща и извънредно ценна книга е факт благодарение на архитектурното бюро "Нордплан" и Лайънс клуб Русе. Това е фототипното издание на "Опис на старините по течението на река Русенски Лом" на именития археолог и картограф Карел Шкорпил, което е извикано за нов живот по инициатива на архитект Цвети Русинов и инженерите от фирма "Нордплан" Пепка Русинова и Пламен Пенев. Те тримата посочват на авантитулната страница на книгата, която излезе от печат съвсем неотдавна: "Настоящето издание на книгата "Опис на старините по течението на река Русенски Лом" е дарение от фирма "Нордплан" за всички родолюбци и се разпространява от Регионалния исторически музей на град Русе и със съгласието на Министерството на културата". 
Книгата, която представлява 
сбирка от данни, дати, описания, карти, рисунки, илюстрации
е издадена през 1914 година. Това е първата книга от замислената от тогавашното правителство на младата българска държава поредица "Материали за археологическа карта на България". 
Ето какво казва в предговора към оригиналното издание видният български учен, общественик и политик Богдан Филов, който по онова време е директор на Народния археологически музей: 
"...благодарение на задружната дейност на Народния музей и на археологическите дружества изучаването на старите паметници в България доби твърде широки размери и малко по малко започва вече да се организира планомерно и да си поставя предварително ясно определени цели. Една от тези цели бе насочена и към изработването на археологическа карта на България, в която карта да бъдат представени графически добитите днес резултати от археологическите изучавания на страната и която на пръв поглед да показва 
кои са били главните центрове на старата култура у нас
през кои периоди на миналото се е развивал всеки един от тях и какво е разпределението на паметниците от разните епохи в България. Изработването на една такава карта не би било по силите само на едно лице....
Да се започне веднага издаването на самата карта, било по части, било изцяло, би било невъзможно, тъй като цели области у нас още съвсем не са проучени в археологическо отношение. Издаването на картата само въз основа на сегашния материал би я направило негодна в течение на няколко години. По тези причини комисията /Комисия за старините, учредена към Народния археологически музей през 1911 г. - б.а./ реши да започне засега да издава в отделни книжки "Материали за археологическа карта на България". Тези материали ще съдържат описанието на известни местности в археологическо отношение с оглед към нуждата на проектираната карта. В тях няма да се поместят нито описания на група паметници от разни места, нито изучавания на отделни паметници, а само описи на старините в известна област, наредени по географически ред и снабдени с необходимите кратки сведения, колкото да може да се определи по-точно на коя епоха принадлежат. 
Особно внимание ще се обръща на точни топографски снимки и карти
които да могат да се използуват при изработването на общата карта". 
Веднага след това Богдан Филов, който по това време все още е само доктор на науките, добавя: 
"Като книга първа на "Материалите" комисията реши да издаде настоящия труд на нашия дългогодишен труженик в полето на археологията, г.Карел Шкорпил, който не само познава старините в България както малцина други, но е в същото време и отличен картограф. По тези причини ние се надяваме, че трудът на г.Шкорпила ще остане като образец и на бъдащите изучвания от този род". 
Карел Шкорпил започва своя опис с уговорката, че описът на старините в царство България не може да даде този богат резултат, какъвто дава в другите страни, понеже голямото богатство от манастири, църкви, градища и палати, което на други места е било под могъща охрана на държавна, духовна и феодална власт, в България е напълно "пропаднало", тъй като е било изложено на пълно разрушение от враговете на местното население. От старините е запазено само това, което се е смятало за безценно и което с векове се е засипвало под развалини, обяснява Шкорпил. По-нататък той описва поречието на Русенски Лом, като посочва, че "теренът има вид на хълмести рътлини, върху които наредко стърчат по-високи върхове; той е разбразден с долините на р.Лом и притоците й. Средните и долните части от долините на двете главни реки /Черни и Бели Лом/ и долните течения на някои притоци /Шипа Лом, Малки Лом, Торлашка река/ имат особен характер на 
тесни, скалисти и извити теснини, които напомват долините "Canon" в Америка
 Описаните старини Шкорпил разделя в няколко глави: "Крепости"; "Селища: А. предисторични, Б.исторични; "Водопроводи"; "Рудници - камъноломни"; "Пристанища и пътища"; "Изкуствени издлъбнатини в скалите"; "Постройки"; "Гробища", "Могили". Благодарение на фототипното издание днешният читател получава шанса да прочете бележките на учения за Калето на Мерата край село Широково, за Пепелинското градище, Червенското кале, за калето над Бялата стена край Сваленик и за калето Аджамка край Нисово и за много други. Шкорпил описва откритите при разкопки в русенската могила харпуни, шила, гладилки, кремъчни оръдия, глинени съдини и кости от различни животни. Ученият подкрепя своите описания с карти и рисунки, които илюстрират данните. Описва двата римски пътя - Крайдунавското шосе и пътя покрай Мартенското кале, средновековните пътища, пещерите Колук Канара, Маркова баня, Кечелик капу, пещерата "Тъмно" с изсечените латински и гръцки надписи и много други. Червенският манастир, манастирът до Москов дол, Крепченският манастир, Големият Рай-манастир хвърлят светлина върху по-малко известни за съвременния читател факти. С много илюстрации изобилства и разделът на гробищата - авторът е нарисувал много от откритите старинни каменни паметници, като 
нагледно показва разликите между мъжките и женските форми на надгробията 
- мъжките са с по-изчистена и строга конструкция, докато женските завършват с украшения върху горната част на кръста. В изданието са публикувани и множество снимки, направени по време на проучванията, водени от археолога в началото на 20 век. 
"Книгата на Карел Шкорпил вече повече от сто години подрежда света на миналото за българите, класифицира го научно, изважда на бял свят "свидетели" на времето, проговаря чрез каменни надписи и монети, разказва за проучването на исторически места и превръщането им в археологически обекти водят до образуването на Археологическата сбирка в Мъжката гимназия в Русе през 1902 г., създадена и с творческия принос на брат му Херменгилд", припомня в своя предговор към фототипното издание и директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов. 
А арх.Цвети Русинов добави в коментар пред "Утро": "Убеден съм, че 
Поломието е единственият шанс за туристическото развитие на Русе
Там природата е невероятна и е запазена, което не е никак маловажно в днешно време. Освен това историческите забележителности там са толкова и такива, че наистина могат да предизвикат откровената възхита на хората, които ще изберат тези маршрути. Надявам се това фототипно издание да допринесе за засилването на интереса към тези уникални дадености, с които ние в Русе разполагаме, а заедно с това и за правилно и грижливо съхраняване и опазване на това удивително богатство". Архитектът поясни, че по-голямата част от тиража на Шкорпиловия "Опис на старините по течението на река Русенски Лом" е предоставена на Историческия музей, откъдето интересуващите се биха могли да си купят ценната книга.