Глоби до 100 лева да не могат да се обжалват, решили съветниците в Ценово и включили текста в Наредба 14 на общината. Неподлежащи на оспорване били също конфискациите на вещи на стойност 1000 лева и обезщетенията в този размер. 
Прокуратурата обаче се обърна към съда с настояване да бъдат текстовете отменени заради противоречия със закона. Всяко наказателно постановление подлежи на обжалване пред районния съд, наложени глоби или други санкции подлежат на обжалване независимо от техния размер, това е част от правото на защита, казва в мотивите си състав на Административния съд.
За незаконен бе определен и текст в наредбата, според който се учредява право на строеж на стълбове на въздушни, подземни и надземни електропроводи и елементи на техническата инфраструктура в горски територии без промяна на предназначението. Решението може да се обжалва.