Осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и работници предлагат от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). В момента вноската се дели в съотношение 60:40, като фирмите плащат по-голямата част. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, защото ще бъде компенсирано от увеличение на трудовите възнаграждения. За целта с промени в Кодекса на труда може да бъдат въведени нов тип трудови договори. Предложението е в тях да се записват две числа - общият разход за труд и нетната сума, която получава след всички удръжки работникът. В рамките на общия разход за труд и на нетния доход нищо няма да се промени. 
Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци е сред приоритетите в работата на АОБР за тази година. Друго предложение е да се разшири принципът на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами.
От Асоциацията настояват за облекчаване на процедурите за започване на бизнес. През 2014 г. включването към електрическата мрежа у нас е ставало за 130 дни, а миналата година - за 260 дни.
От АОБР искат още ускорено изграждане на електронното управление, за да няма повече предпоставки за тормоз на бизнеса и корупция.
Работодателите се надяват тази година да е последната, в която ще плащат първите три дни за временна неработоспособност. По данни на Българската стопанска камара за времето на действието на тази норма работодателите са ощетени с над 870 млн. лева. Към края на 2019 г. сумата ще достигне до 1 млрд лв.