Съдиите от Районния съд Елица Димитрова и Ивайло Йосифов са командировани в Административния съд със заповед на председателя на Върховен административен съд Георги Чолаков. От 27 декември миналата година съдия Димитрова заема незаета щатна бройка, а колегата й Йосифов поема от 2 януари задълженията на магистрат от Административния съд, който е ползвал дългосрочен отпуск по семейни причини.
Съдия Елица Димитрова има над 20 години юридически стаж, а в Районен съд - Русе беше професионално ангажирана с наказателни и административно-наказателни дела. През 2016 година с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг "Съдия във ВКС и ВАС".  
Съдия Ивайло Йосифов има над 12 години юридически стаж, притежава образователно-научна степен "доктор" по гражданско и семейно право. Бил е стажант в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, специализирал е в САЩ, Франция и Италия. През 2018 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишен в ранг "Съдия в АС".
Магистратите са участвали в специализирани обучения, дискусии и семинари, свързани със съдебната практика в областта на административното, гражданското и наказателното право и процес.