- Инж.Желев, какво променихте през тази година по отношение на Вашите клиенти?
- През изминаващата година "Топлофикация Русе" ЕАД изгради и въведе в експлоатация 3 нови абонатни станции, които захранват 3 сгради. Освен това включихме 2 допълнителни сгради към вече съществуващи абонатни станции.    Радваме се да съобщим, че през годината успяхме да присъединим около 60 нови клиенти. През 2018 година бяха сключени 9 предварителни договора за присъединяване на нови сгради, тъй като това изисква не само сериозни инвестиции, но и време, очакваме ефективното пускане в експлоатация на тези сгради да стане през предстоящата година, или най-късно до 2020 година. Паралелно с тази дейност непрекъснато се стремим не само да поддържаме, но и подобряваме качеството на предлаганото обслужване от страна на нашите служители, което получават нашите абонати в клиентските ни центрове.
- Често се говори за проблемите по топлопреносната мрежа. Успяхте ли да работите по решаването на тази задача?
- През годината присъединихме 5 нови обекта към топлопреносната мрежа на града и в момента още 2 са в процес на приемане и включване. Осъществени са ремонти на повече от 70 точки по топлопреносната мрежа в града, по време на които са отстранени дефектирали участъци от топлопроводите, бяха подменени различни видове арматура, елементи от системите за автоматично регулиране, топлообменници и циркулационни помпи. Осъществихме годишна проверка на всички топломери с изтекъл срок и проведохме рехабилитация и профилактика на всички абонатни станции, които са собственост на дружеството.
- Успяхте ли да направите някакви подобрения или ремонти по техническата част на вашите съоръжения?
- Да, разбира се. Това винаги е била и продължава да бъде най-приоритетната задача в нашата работа. Радваме се, че успешно осъществихме всички предвидени мероприятия в нашата ремонтна програма за 2018 година. Отремонтирахме една от мелниците. Осъществихме и различни ремонтни дейности по котел 7, както и редица подмени, ревизии и ремонти по съоръженията на дружеството.
- Какво планирате за следващата година?
- Една от най-големите ни цели е да осъществим разширяване на топлопреносната мрежа чрез присъединяването на планираните 12 нови обекта, които са в процес на строеж и са подали заявление за включване. Надяваме се, че ще успеем да извършим планираните ремонтни дейности по подмяната на компроментирани участъци от топлопреносната мрежа. Бихме искали да организираме и проведем цялостна рехабилитация и профилактика на всички абонатни станции, които са наша  собственост.
- Какво включва ремонтната ви програма?
- Предвиждаме подмяна на различни видове арматура, елементи от системите за автоматично регулиране, топлообменници и циркулационни помпи. Ще се постараем да подсигурим необходимите количества тръби, елементи и резервни части за топлопроводи и абонатни станции, което ще ни позволи да отстраняваме във възможно най-кратки срокове евентуално възникнали аварийни ситуации. Отново планираме да извършим обичайната годишна проверка на всички топломери, чиито срок на годност изтича през настоящата година. Във връзка с качеството на обслужването, смятаме да осъществим серия от обучителни меропрития, чиято главна цел е повишаването на  квалификацията на служителите. Така се надяваме тяхната работа да стане по-ефективна и с по-голяма лекота да се решават възникналите проблеми.
- Разкажете повече за работата на "Топлофикация Русе" за ограничаване на емисиите от парникови газове в резултат на редуцирането на количеството на използваните въглища.
- Според последните данни на Националния статистически институт значително се е повишило количеството на битовите отпадъци, което увеличава опасността от замърсяване на околната среда, в случай, че те не се обработват, а се депонират. Сериозният вече проблем с боклука е причина ние да работим от години в посока да се реализира нашето инвестиционно намерение за преработка на отпадъци, защото чрез него значително ще се  намали количеството на отпадъците, подлежащи на крайно депониране. Същевременно ще осигурим алтернативно гориво за производството на енергия, притежаващо добри показатели, което ще намали използваните количества полезни изкопаеми горива. Необходимо е да се оползотворява енергията от тази част от горимите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно използвани. Към момента всички те се депонират на общинските депа за битови и неопасни производствени отпадъци. 
- Бихте ли цитирали конкретни данни за обема на отпадъците?
- Според НСИ през 2017 година количеството на образуваните отпадъци в страната се оценява на 435 кг средно на човек, или с 29 кг повече спрямо 2016 година. Общо през годината количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 3.080 млн. тона или с 6.9% повече спрямо 2016 година. Данните показват и че се увеличава делът на предадените за предварително третиране битови отпадъци. Това са тези отпадъци, които отиват в регионалните депа за сепариране и част от тях се изгарят, друга - се депонира, малка част се рециклира - от 49.2% през 2016-а на 58.1% през 2017 година. 
- На какви групи разделя отпадъците пуснатата наскоро сепарираща инсталация?  
- Искаме да разширим производството си и чрез изгарянето на неопасни отпадъци заедно с въглищата и едновременно с това ще ограничим емисиите от парникови газове. Изградената от нас инсталация за сепариране на битови отпадъци разделя главно стъкло, пластмаса и хартия. Очаква се при реализиране на намерението да се оползотворяват 90% от отпадъците, включително утайките от пречиствателната станция и биомасата. 
- Защо се налага сортиране, след като боклукът така или иначе ще влезе в пещите?
- Ние няма да изгаряме несортирани боклуци, а планираме да произвеждаме електро- и топлоенергия от предварително разделени отпадъци. Необходимо е предприемане на мерки, свързани с управлението на битови отпадъци. Технологията за изгаряне на RDF /съкращение от Refuse Derived Fuel, в превод от английски - гориво от отпадъци: смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост, например хартия, пластмаса - б.р./ е значително по-ефективна в сравнение с изгарянето на въглища, тъй като при нея се произвеждат по-голямо количество топлинна и електроенергия със същото количество гориво. Използването на това гориво ще ни позволи да задържим цената на предлаганата услуга. Отново искам да кажа, че изгаряне на отпадъци ще става само при спазване на строги правила и да заявя, че екологичните показатели на  "Топлофикация Русе" се следят непрекъснато от РИОСВ.

Михаил ЗЛАТЕВ