485 декара иглолистни гори на територията на ДЛС „Дунав“ - Русе и ДГС „Бяла“ са нападнати от болести, съхнат и не подлежат на възстановяване. Това показват последните данни от инвентаризацията на увредените масиви, извършена от началото на годината до 30 ноември. Спрямо предишното изследване от края на юни площта на засегнатите гори се е удвоила. Като „силно нападнати“ са определени 139 дка. Добиви и санитарни сечи в увредените гори не са извършвани. Стратегията е загиналите дървета да се заменят по естествен път с широколистни видове - дъб, ясен и др.
Боровете и смърчовете в Русенско са изкуствено залесени преди 40-50 години с цел да се намали натискът върху сечите на други дървесни видове, тъй като дават много добър и устойчив добив на дървесина. Идеята обаче се оказва крайно несполучлива. Макар тук да са запазени от вилнеещия в планините корояд, климатичните условия се оказват неподходящи за оцеляването на дърветата. 
Големите разлики в температурите бързо убиват иглолистните видове, отслабвайки имунната им система. Жегата през лятото води до засушаване и отдръпване на влагата на голяма дълбочина, а борът няма голяма коренова система и не може да стига до нея. През зимата при големите застудявания влагата пък замръзва. Затова дърветата съхнат и боледуват. При по-висока надморска височина и по-голяма влажност боровете могат да живеят и до 200 г. Тук обаче те са достигнали предела на живота си.