Новата инсталация за сепариране на отпадъци в „Топлофикация“ започна да функционира, съобщиха вчера от община Русе. На място работата на съоръжението инспектира заместник-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева. С тази дейност се изпълняват задълженията на общината по Закона за управление на отпадъците, които включват изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.
„Топлофикация“ ще приема битовите отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново. На територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци ще бъдат депонирани единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на последващо рециклиране и/или оползотворяване. Това ще окаже благоприятно влияние върху околната среда, като ще доведе и до спад в размера на дължимите от общините членове на Регионалната система за управление на отпадъци-Русе отчисления при депониране, казват от община Русе. 
Изграждането на инсталацията започна през 2015 г. с идея преработката на боклука в гориво да съкрати разходите на „Топлофикация“ за въглища, а намалелите количества отпадъци да позволят да не се вдига такса „Смет“. 
Една част от боклука ще се рециклира, друга ще се върне все пак на сметището, а от горимите материали ще бъде извличаната фракция, от която ще се изработва модифицирано твърдо гориво RDF (Refuse Derived Fuel). Очаква се около 25% от използваното в „Топлофикация“ гориво да бъде RDF. Това няма да стане много скоро, тъй като процесът трябва да мине проверка от РИОСВ и да бъдат издадени необходимите разрешителни. 
Технологията за изгаряне на RDF е значително по-ефективна в сравнение с изгарянето на въглища, тъй като при нея се произвеждат по-голямо количество топлинна и електроенергия със същото количество гориво. А от „Топлофикация“ гарантират, че димът, който излиза от комините, ще преминава през множество очистващи съоръжения и в крайна сметка ще съдържа много по-малко вредни вещества в сравнение с това, което се случва, когато отпадъците се складират на открити площадки и се оставят да се разлагат, без никой да се грижи за тяхното по-нататъшно оползотворяване.