"Топлофикация Русе" ще инвестира над 50 милиона лева за мащабна реконструкция, която ще позволи в ТЕЦ "Изток" да се заменят използваните в момента скъпи руски въглища с много по-евтини български, биомаса, горими неопасни отпадъци (RDF) и нефтени шисти. Централата ще може да работи и с природен газ, който ще остане като краен вариант в случай на недостиг на мощности, използващи алтернативните горива. Така в крайна сметка дружеството ще си осигури достатъчно гъвкавост, за да посрещне както затягащите се изисквания към въглищните централи относно изпусканите емисии, така и евентуални неблагоприятни промени в цените на горивата, които заемат най-голям дял в себестойността на произвежданата топлоенергия. Промяната в горивната база предвижда замяна на част от използваното твърдо гориво - въглища, с биомаса, горими неопасни отпадъци (RDF) и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация без промяна на разрешения капацитет от 744 МВтч. Използваният енергиен микс от горива се планира да бъде: 50% от общото гориво - смес от въглища (местни) и ОЕГ, останалите 50% -  смес от биомаса, RDF и нефтени шисти.
Блок 4, който произвежда електроенергия, ще бъде реконструиран за изгаряне на газово гориво. До достигане на пълния капацитет на сероочистващата инсталация, той ще работи на газ. В последствие в зависимост от цените на горивата, се предвижда той да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността за работи и с газ. 
В момента тече реконструкция на котел 5, който ще работи с микс от всякакви въглища и алтернативни горива. 
 7-и и 8-и котел, които в момента осигуряват парното на русенци, също ще се разпределят - 7-и ще гори микс от въглища и горива, а осми ще бъде на газ.
Към всички котли ще бъдат изградени и нови пречиствателни съоръжения, така че изпусканите в атмосферата прахови частици, азотни и серни газове ще намалеят. Цялата реконструкция ще се съгласува с РИОСВ, която ще трябва да издаде необходимите разрешителни.
„Русенци могат да бъдат спокойни, „Топлофикация Русе“ ще продължи да изпълнява задължението си за доставка на топлоенергия, мислим дори за разширяване на мрежата си. Не се очаква покачване на цената заради промяната на горивната база. В момента руските въглища ни излизат доста скъпо, тъй като заради конфликта между Русия и Украйна трябва да ги превозваме по море. Българските ще бъдат много по-евтини. Водим разговори със земеделски производители, от които да купуваме биомасата - слама, царевичак и други отпъдъци от селскостопанското производство. Използването й ще доведе до икономии, тъй като няма да плащаме скъпи въглеродни емисии, за които отиват няколко милиона лева годишно. По-евтино ще излизат емисиите и ако използваме природен газ, но той е скъп, така че ще остане като краен вариант. Може би само в най-голямата зима ще се наложи да горим и газ“, обясни изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев.