Всяка трета жалба, подадена в регионалната екоинспекция през юли, е за задушливи миризми, става ясно от месечния отчет на РИОСВ. Общо през месеца получените сигнали на зеления телефон, по електронната поща и на централата на екоинспекцията са 47, като 32% от тях са за неприятни и задушливи миризми, толкова е и процентът за животни в безпомощно състояние, а останалите жалби са за замърсяване със строителни отпадъци, с торови маси, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и други. От инспекцията отчитат, че няма дни през юли, в които да е имало превишения на нормите на фини прахови частици. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг в Русе, също остават трайно ниски. И мобилната автоматична станция до Втора пожарна на бул.“България“, която мери качеството на атмосферния въздух в Източна промишлена зона, не е отчела замърсяване. Правени са замервания на специфичните органични замърсители - бензен, толуен и ксилен, но няма установени превишения. През юли данните за нивата на фенол, отчетени от собствения пункт за мониторинг на площадката на „Монтюпе“, също не показват превишения на този замърсител. 
През изтеклия месец отново е имало оплаквания от жители на Мартен за неприятна миризма от дейността на промишлени продприятия на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“. Екоинспекторите са направили проверка на предприятие за производство на растителни масла, при която е установено, че основната суровина за производство на растително масло е рапица и при обработката й се отделя специфична неприятна миризма. Въпреки че от дружеството са предприели технически мерки чрез поставяне на пречиствателно съоръжение, миризмата продължава. В тази връзка допълнително е възложено да се направи обследване на технологичните процеси и да се предприемат мерки за ограничаване на разпространението на специфичната миризма на рапица извън работната площадка, посочват от РИОСВ.