230 декара иглолистни гори на територията на ДЛС "Дунав" - Русе и ДГС "Бяла" са нападнати от болести, съхнат и не подлежат на възстановяване. Това показват последните данни от инвентаризацията на увредените масиви, извършена от началото на годината до 28 юни. Като "силно нападнати" са определени 139 дка. Добиви и санитарни сечи в увредените гори не са извършвани. Стратегията е загиналите дървета да се заменят по естествен път с широколистни видове.
Боровете и смърчовете в Русенско са изкуствено залесени преди 40-50 години с цел да се намали натискът върху сечите на други дървесни видове, тъй като дават много добър и устойчив добив на дървесина. Идеята обаче се оказва крайно несполучлива. Макар тук да са запазени от вилнеещия в планините корояд, климатичните условия се оказват неподходящи за оцеляването на дърветата. 
Големите разлики в температурите бързо убиват иглолистните видове, отслабвайки имунната им система. Жегата през лятото води до засушаване и отдръпване на влагата на голяма дълбочина, а борът няма голяма коренова система и не може да стига до нея. През зимата при големите застудявания влагата пък замръзва. Затова дърветата съхнат и боледуват. При по-висока надморска височина и по-голяма влажност боровете могат да живеят и до 200 г. Тук обаче те са достигнали предела на живота си. След като изсъхнат, на тяхно място по естествен път ще се настани най-подходящата растителност - дъб и ясен.